ΟΜΙΛΟΣ

Ο Όμιλος Κούρτσχααρ Ελλάδος ιδρύθηκε στην Θεσσαλονίκη το έτος 1994 με ΣΚΟΠΟ να καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να βελτιώσει, να αυξήσει και να διαδώσει τη ράτσα Κούρτσχααρ σε ολόκληρη την Ελλάδα και να ενισχύσει την επιλογή και εκτροφή της.

Για το σκοπό αυτό
α) προπαγανδίζει τη διάδοση και τη βελτίωση των Κούρτσχααρ και βοηθάει στα πλαίσια των δυνατοτήτων του τα μέλη του σε όλες τις πρωτοβουλίες τους οι οποίες παρουσιάζουν γενικό ενδιαφέρον όσον αφορά την επίτευξη των σκοπών του

β) συνεργάζεται με τον ‘Κυνολογικό Όμιλο Ελλάδος’ (Κ.Ο.Ε.) του οποίου τους κανόνες και τις κατευθυντήριες γραμμές παρακολουθεί, διεκπεραιώνοντας όλες τις υποθέσεις που του ανατίθενται από αυτόν

γ) οργανώνει κυνηγετικές-κυνοφιλικές εκδηλώσεις, εκθέσεις, σεμινάρια κάθε χρόνο από την ίδρυση του, απευθείας ή σε συνεργασία με τον Κ.Ο.Ε. και με τις άλλες κυνοφιλικές οργανώσεις, συλλόγους και ομίλους σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό

δ) έχει αναπτύξει αξιόλογη εικόνα και άριστη συνεργασία με τους ευρωπαϊκούς ομίλους, προσελκύοντας το ξένο ενδιαφέρον και κάνοντας έντονη την παρουσία του στο παγκόσμιο κυνηγετικό-κυνοφιλικό γίγνεσθαι, γεγονός που αποδεικνύει η ανάληψη της διοργάνωσης του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Κλασικών-Εαρινών Αγώνων Κούρτσχααρ για τον Μάρτιο του 2003

ε) δημοσιεύει και εκδίδει έντυπο υλικό και συνεργάζεται με όλα τα γνωστά περιοδικά και εφημερίδες κυνηγετικού-κυνοφιλικού περιεχομένου που κυκλοφορούν στον ελλαδικό χώρο.

Leave a Reply

Your email address will not be published.