Καταστατικό

ΟΜΙΛΟΣ ΚΟΥΡΤΧΑΑΡ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ     13/3/2010                  

 

ΑΡΘΡΟ 1.

Ιδρύεται με έδρα  την Θεσσαλονίκη εξειδικευμένο κυνοφιλικό σωματείο με την επωνυμία «ΟΜΙΛΟΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΟΥ ΚΟΝΤΟΤΡΙΧΟΥ ΔΕΙΚΤΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ»,το οποίο έχει σκοπό να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να βελτιώσει, να αυξήσει και να διαδώσει τη ράτσα Κούρτσχααρ σε ολόκληρη την Ελλάδα και να ενισχύσει την επιλογή και την εκτροφή της. Διακριτικός τίτλος του σωματείου είναι:«ΟΜΙΛΟΣ ΚΟΥΡΤΣΧΑΑΡ ΕΛΛΑΔΟΣ»{Ο.Κ.Ε).

 

ΑΡΘΡΟ 2.

Για την επίτευξη των προαναφερθέντων σκοπών το σωματείο:

α) Προπαγανδίζει τη διάδοση και τη βελτίωση των Κούρτσχααρ και βοηθάει στα πλαίσια των δυνατοτήτων του τα μέλη του σε όλες τις πρωτοβουλίες τους, οι οποίες παρουσιάζουν γενικό ενδιαφέρον όσον αφορά την επίτευξη των προαναφερθέντων σκοπών.

β) Συνεργάζεται με τον «Κυνολογικό Όμιλο Ελλάδος»(Κ.Ο.Ε) του οποίου τους κανόνες και τις κατευθυντήριες γραμμές παρακολουθεί, διεκπεραιώνοντας όλες τις υποθέσεις που του ανατίθενται από αυτόν.

γ) Οργανώνει εκδηλώσεις απευθείας ή σε συνεργασία με τον Κ.Ο.Ε., με τις άλλες κυνοφιλικές οργανώσεις που είναι αναγνωρισμένες από αυτόν, είτε με άλλους οργανισμούς ή εξειδικευμένες οργανώσεις που ενδιαφέρονται και αυτές για τέτοιες πρωτοβουλίες, ζητώντας την έγκριση και την αναγνώριση από τον Κ.Ο.Ε. στα πλαίσια και με τον τρόπο που καθορίζονται από αυτόν.

δ) Ξεχωρίζει τα καλύτερα σκυλιά της ράτσας Κούρτσχααρ που υπάρχουν στη χώρα μας και τα κατατάσσει σε κατάλληλη κατηγορία.

ε) Διευκολύνει τα μέλη του στη χρησιμοποίηση, απόκτηση και πιθανή εισαγωγή σκύλων για τη βελτίωση της ράτσας και γενικά κάθε τρόπου βελτίωσής της.

στ) Καταστρώνει προγράμματα για την θεωρητική και πρακτική προετοιμασία των μελών του και ειδικότερα αυτών, οι οποίοι κατέχοντας την ικανότητα και την πείρα, θα μπορούσαν να πετύχουν το διορισμό τους σαν κριτές μέσα από τη διαδικασία κρίσεως μέσω του Κ.Ο.Ε.

ζ) Η έκδοση εντύπου είναι μέσα στους στόχους του σωματείου.

η)Διοργανώνει διάφορες πολιτιστικές εκδηλώσεις

θ) Συντάσσει εσωτερικό κανονισμό (Ε.Κ.) λειτουργίας του Συλλόγου

 

ΑΡΘΡΟ 3.

Μπορούν να γίνουν μέλη του σωματείου όλοι οι Έλληνες πολίτες με διαπιστωμένο ήθος, που να ενδιαφέρονται για την βελτίωση της ράτσας Κούρτσχααρ και των οποίων η αίτηση εγγραφής, συνταγμένη σύμφωνα με τις οδηγίες που προβλέπονται από το παρόν καταστατικό, να γίνει δεκτή από το Συμβούλιο.

 

ΑΡΘΡΟ 4.

Τα μέλη διαιρούνται σε ενεργά μέλη, υποστηρικτικά μέλη και επίτιμα μέλη.

α) Ενεργά μέλη μπορούν να γίνουν όλοι οι Έλληνες πολίτες με διαπιστωμένο ήθος και εφόσον έχουν στην κατοχή τους σκύλο Κούρτσχααρ. Τα μέλη αυτά εκλέγουν και εκλέγονται.

β) Υποστηρικτικά μέλη μπορούν να γίνουν, μολονότι δεν έχουν σκύλο Κουρτσχααρ, θέλουν όμως να επιδείξουν την αγάπη τους για το ζώο αυτό και επιθυμούν την επίτευξη των σκοπών του σωματείου. Η συνεισφορά τους θα είναι πρώτιστα οικονομική και θα καθορίζεται από το σωματείο. Μπορεί να είναι και μεγαλύτερη από αυτή των ενεργών μελών. Τα υποστηρικτικά μέλη μόνο εκλέγουν, δεν εκλέγονται και μετέχουν όλων των συνελεύσεων με δικαίωμα ψήφου.

γ) Επίτιμα μέλη μπορούν να ανακηρυχθούν με απόφαση της Γ.Σ. ύστερα από εισήγηση του Δ.Σ., άτομα τα οποία έχουν προσφέρει στο σωματείο εξαιρετικές υπηρεσίες. Τα μέλη αυτά μετέχουν των Γ.Σ. αλλά δεν ψηφίζουν ούτε εκλέγουν ή εκλέγονται.

 

ΑΡΘΡΟ 5.

Για να γίνει κανείς μέλος του σωματείου χρειάζεται να προσκομίσει γραπτή αίτηση, υπογεγραμμένη και επικυρωμένη με την υπογραφή από δύο μέλη εισηγητές, η οποία θα έρθει στον Πρόεδρο. Στην αίτηση αυτή θα πρέπει να επισημαίνεται ότι ο αιτών δεσμεύεται και δέχεται τους όρους του καταστατικού του σωματείου και την πειθαρχία που αυτό προϋποθέτει καθώς και να ακολουθεί πιστά τις αποφάσεις του Συμβουλίου ή της Συνέλευσης. Για την κάθε αίτηση αποφασίζει το Συμβούλιο το οποίο σε περίπτωση ενδεχόμενης απόρριψης της αίτησης δεν υποχρεούται να εκθέσει τους λόγους της εκάστοτε απόφασής του.

 

ΑΡΘΡΟ  6.

Το Δ.Σ. καθορίζει με δική του απόφαση το ύψος της ετήσιας εισφοράς που οφείλουν στο σωματείο τα ενεργά και υποστηρικτικά μέλη που πρέπει να καταβάλλεται πριν από την έναρξη κάθε Γενικής Συνέλευσης.

 

ΑΡΘΡΟ  7.

Η εγγραφή ενός μέλους ισχύει για το τρέχον έτος και το δεσμεύει και για το επόμενο έτος, σε περίπτωση που το μέλος δεν υποβάλλει μέχρι 31 Οκτωβρίου έγγραφη αίτηση διαγραφής του από μέλος, τακτοποιώντας συγχρόνως και κάθε εκκρεμότητα προς το Σωματείο.

 

ΑΡΘΡΟ  8.

Η ιδιότητα του μέλους χάνεται στις εξής περιπτώσεις:

α) Υποβολή παραίτησης που θα γίνει σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται από το άρθρο 7 του παρόντος.

β) Τα μέλη που καθυστερούν την συνδρομή τους, πάνω από δύο χρόνια, καλούνται μέσω μηνύματος τηλεφώνου ή μέσω ανακοίνωσης στην ιστοσελίδα του ομίλου, να τακτοποιήσουν την οφειλή τους, στην προθεσμία που θα τους ορίζεται. Αν η προθεσμία παρέλθει άπρακτη, τότε το μέλος διαγράφεται με αιτιολογημένη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

γ) Διαγραφή, που αποφασίζεται από την Γ.Σ. των μελών, μετά από πρόταση του Συμβουλίου.

Όποιος, από οποιαδήποτε αιτία, στερείται της ιδιότητας του μέλους, χάνει κάθε σχετικό δικαίωμα, αλλά δεν απαλλάσσεται από τα καθήκοντα που του είχαν ανατεθεί, ούτε και από τις ληξιπρόθεσμες οφειλές του προς το σωματείο.

 

ΑΡΘΡΟ 9.

Μπορούν να εξασκήσουν τα δικαιώματα τους στο σωματείο τα μέλη εκείνα που είναι κανονικά εγγεγραμμένα και χωρίς εκκρεμότητες όσον αφορά στην καταβολή της εισφοράς.

Δικαίωμα να εκλεγούν και να εκλέγουν έχουν τα μέλη, που ενεγράφησαν στον Σύλλογο μέχρι το τέλος του προηγούμενου έτους από αυτό που πραγματοποιείται η Γενική Συνέλευση και είναι ταμειακώς τακτοποιημένα πριν από την έναρξη της Γενικής Συνέλευσης.

 

ΟΡΓΑΝΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

 

ΑΡΘΡΟ 10.

Όργανα του σωματείου είναι:

α) Η Γενική Συνέλευση των μελών.

β) Το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από επτά(7) αιρετούς Συμβούλους.

γ) Η Πειθαρχική Επιτροπή, που αποτελείται από τρεις (3) αιρετούς και έναν(1)αναπληρωματικό, που εκλέγονται από την Γ.Σ των μελών. Το Δ.Σ. επίσης έχει το δικαίωμα να διορίζει και δύο(2)εκ των μελών του. Ο Πρόεδρος της Πειθαρχικής Επιτροπής θα εκλέγεται μετά τη νέα σύνθεσή του, με μυστική ψηφοφορία.

δ) Η Εξελεγκτική Επιτροπή.

 

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

 

ΑΡΘΡΟ 11.

Στις Γενικές Συνελεύσεις λαμβάνουν μέρος τα μέλη που δεν έχουν εκκρεμότητες με την καταβολή της ετήσιας εισφοράς τους στο σωματείο και είναι μέλη από το προηγούμενο έτος τουλάχιστον. Κάθε μέλος, είτε είναι ενεργό είτε υποστηρικτικό, έχει δικαίωμα μιας ψήφου και μπορεί να εκπροσωπηθεί στη Γ.Σ. από ένα άλλο μέλος με γραπτή και θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής εξουσιοδότηση. Επιτρέπεται μόνο μία εξουσιοδότηση για το κάθε μέλος. Οι εξουσιοδοτήσεις πρέπει να κατατίθενται στον Πρόεδρο της Γ.Σ. πριν αυτή αρχίσει. Δεν επιτρέπονται διορθώσεις ή ακυρώσεις πάνω στις εξουσιοδοτήσεις και ούτε επιτρέπεται ένα μέλος να μεταφέρει τις δικές του εξουσιοδοτήσεις σε ένα άλλο.

Οι Γενικές Συνελεύσεις διακρίνονται σε τακτικές και έκτακτες.

 

ΑΡΘΡΟ 12.

Οι Γενικές Συνελεύσεις των μελών, τακτικές και έκτακτες προεδρεύονται από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. ή τον αναπληρωτή του, εκτός από τη Γ.Σ. που έχει ως αντικείμενο τις αρχαιρεσίες οπότε με φανερή ψηφοφορία εκλέγεται ο πρόεδρος, ο γραμματέας και τριμελής εφορευτική επιτροπή με ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη, έργο των οποίων είναι η διεξαγωγή των αρχαιρεσιών για την εκλογή των οργάνων του σωματείου. Η Γ.Σ. των μελών αποφασίζει με πλειοψηφία των παρόντων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας, δεν βγαίνει απόφαση και γι’ αυτό προχωρεί σε άλλη ψηφοφορία η οποία θα μπορεί και να επαναληφθεί μέχρι να επιτευχθεί αποτέλεσμα με πλειοψηφία.

 

ΑΡΘΡΟ 13.

Η Γ.Σ.(τακτική) συνέρχεται μία φορά το χρόνο στην Θεσσαλονίκη μέσα στον μήνα Μάρτιο, για την έγκριση του Ισολογισμού της προηγούμενης χρονιάς και του προϋπολογισμού της επόμενης όπως και για λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις μπορεί να συγκληθεί έκτακτη Γ.Σ. σε οποιαδήποτε άλλη ημερομηνία και τόπο, όταν το θεωρήσει απαραίτητο το συμβούλιο, είτε όταν υπάρχει γραπτή αίτηση της διαχειριστικής επιτροπής είτε τουλάχιστον από το ένα τρίτο(1/3)των μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου. Η σύγκληση ανακοινώνεται από τον τύπο της Θεσσαλονίκης δεκαπέντε(15)ημέρες πριν από την καθορισμένη για την σύγκληση ημερομηνία και θα πρέπει να αναφέρεται η ημερομηνία, ο τόπος και η ώρα της συγκέντρωσης, όπως και η ημερήσια διάταξη που θα συζητηθεί.

Η συνέλευση στην πρώτη σύγκλησή της είναι έγκυρη όταν είναι παρόντα προσωπικά ή μέσω αντιπροσώπου, τουλάχιστον τα μισά συν ένα ενεργά και υποστηρικτικά μέλη, άλλως η Γ.Σ. επαναλαμβάνεται την αντίστοιχη ημέρα της επόμενης εβδομάδος την ίδια ώρα και στον ίδιο τόπο και με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης. Στην επαναληπτική συνέλευση υπάρχει απαρτία όσα και αν είναι τα παρευρισκόμενα μέλη. Οι αποφάσεις παίρνονται με πλειοψηφία των μελών που ψηφίζουν.

 

ΑΡΘΡΟ 14.

Η Συνέλευση είναι αρμόδια να αποφασίσει:

α) Για το γενικό πρόγραμμα του σωματείου.

β) Για τους οικονομικούς απολογισμούς και προϋπολογισμούς του σωματείου.

γ) Για τις τροποποιήσεις του Καταστατικού.

δ) Για κάθε άλλο θέμα που είναι γραμμένο στην ημερήσια διάταξη και που δεν ανήκει στη δικαιοδοσία κάποιου άλλου οργάνου.

ε) Η Γ.Σ. εκλέγει τους Συμβούλους, την εξελεγκτική επιτροπή, την πειθαρχική επιτροπή και δύο μέλη της τεχνικής επιτροπής. Τα μέλη δικαιούνται να βάλλουν μέχρι επτά (7) σταυρούς για τα υποψήφια μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, μέχρι τρεις (3) σταυρούς για τα υποψήφια μέλη της Εξελεγκτικής Επιτροπής και μέχρι τρεις (3) σταυρούς για τα υποψήφια μέλη της Πειθαρχικής και δυο (2) για τα μέλη της Τεχνικής Επιτροπής.

στ) Εγκρίνει τον απολογισμό του προηγούμενου έτους, τα πεπραγμένα του Διοικητικού Συμβουλίου και απαλλάσσει αυτό από κάθε ευθύνη.

ζ) Εγκρίνει τον Εσωτερικό Κανονισμό και κάθε τροποποίηση αυτού, με απλή πλειοψηφία των παρισταμένων στην Γενική Συνέλευση μελών.

 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 

ΑΡΘΡΟ 15.

Το συμβούλιο αποτελείται από επτά(7)Συμβούλους, οι οποίοι εκλέχθηκαν από τα μέλη, από την Γ.Σ. των μελών του Σωματείου. Τα μέλη του συμβουλίου έχουν διάρκεια τρία(3)έτη και μπορούν να επανεκλεγούν. Σε περίπτωση που κατά την διάρκεια της τριετίας λείψουν ένας ή και περισσότεροι σύμβουλοι για οποιονδήποτε λόγο αυτοί αντικαθίστανται από τους αναπληρωματικούς. Αν όμως λείψουν πάνω από τους μισούς συμβούλους, ολόκληρο το συμβούλιο θεωρείται έκπτωτο και τα εναπομείναντα μέλη θα προχωρήσουν μέσα σε δύο(2)μήνες από αυτήν την κατάσταση πραγμάτων, στην σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης των μελών για τις νέες εκλογές του συμβουλίου και των άλλων οργάνων.

 

ΑΡΘΡΟ 16.

Το συμβούλιο έχει καθήκον να πραγματοποιεί τους σκοπούς του καταστατικού σε αρμονία με τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των μελών. Μεταξύ των άλλων, είναι υπεύθυνο για την διοίκηση του σωματείου, εγκρίνει και υποβάλλει στη συνέλευση τους διοικητικούς και οικονομικούς απολογισμούς, αποφασίζει για τις αιτήσεις νέων μελών, οργανώνει και επιχορηγεί δραστηριότητες, έχει την επιστασία της εργασίας των άλλων γραφείων από τότε που αυτά ιδρύονται, αναλαμβάνει την πρόσληψη και την απόλυση του προσωπικού τους, καθορίζει τις αμοιβές τους, τις υποχρεώσεις τους, καθορίζει την ετήσια εισφορά κ.λ.π.

 

ΑΡΘΡΟ 17.

Το Δ.Σ. συνέρχεται σε σώμα τρεις (3) μέρες μετά την εκλογή του με πρόσκληση του πλειοψηφίσαντα συμβούλου και εκλέγει με μυστική ψηφοφορία τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα και τον Ταμία του σωματείου.

 

ΑΡΘΡΟ 18.

Το Δ.Σ. συνέρχεται, τουλάχιστον μια φορά το μήνα και έκτακτα όποτε θεωρηθεί απαραίτητο από τον πρόεδρο ή την πλειοψηφία των μελών αυτού. Τα μέλη θα καλούνται στη συνεδρίαση από τον Πρόεδρο, πέντε (5) μέρες πριν από κάθε συνεδρίαση. Το συμβούλιο, προεδρεύεται από τον Πρόεδρο, σε περίπτωση δε απουσίας του από τον Αντιπρόεδρο και σε  περίπτωση και δικής του απουσίας από τον ηλικιωμένο σύμβουλο. Οι συνεδριάσεις του είναι έγκυρες όταν είναι παρούσα η πλειοψηφία των συμβούλων του. Τα μέλη του Δ.Σ. απόντα ή κωλυώμενα δι’ οποιονδήποτε λόγο να λάβουν μέρος στις συνεδριάσεις δικαιούνται να αντιπροσωπεύονται δι’ ετέρου μέλους του Δ.Σ. οριζομένου δι’ επιστολής ή τηλεομοιοτύπου  ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Η αντιπροσώπευση μπορεί να γίνει μόνο για τρείς συνεχόμενες φορές. Έκαστος όμως των συμβούλων δύναται να αντιπροσωπεύει μόνο έναν έτερο Σύμβουλο. Η αντιπροσώπευση στο Συμβούλιο δεν δύναται να ανατεθεί σε πρόσωπα μη ανήκοντα σε αυτό. Οι αποφάσεις λαμβάνονται κατά απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προεδρεύοντος.

 

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

ΑΡΘΡΟ 19.

α)   Ο Πρόεδρος έχει τη νόμιμη εκπροσώπηση του σωματείου, τόσο στις εσωτερικές όσο και στις εξωτερικές σχέσεις. Επαγρυπνά και φροντίζει για την τήρηση των αποφάσεων του Συμβουλίου και της Συνέλευσης, φροντίζει για την τήρηση Κανονισμών του Καταστατικού και για την πειθαρχία. Στις επείγουσες περιπτώσεις μπορεί να δράσει με τις εξουσίες του Συμβουλίου. Οι αποφάσεις που παίρνει με αυτόν τον τρόπο θα πρέπει παρόλα αυτά να υποβληθούν στην έγκριση της επόμενης συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου.

β)  Ο Γενικός Γραμματέας διενεργεί την αλληλογραφία του Ομίλου, κρατάει τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Δ.Σ. και των Γ.Σ., το μητρώο των μελών, τη σφραγίδα του Ομίλου και γενικά διευθύνει τη γραφική του υπηρεσία συνυπογράφοντας με τον Πρόεδρο κάθε έγγραφο.

γ) Ο Ταμίας έχει την οικονομική διαχείριση του Ομίλου. Εισπράττει τις συνδρομές και τα άλλα έσοδα εκδίδοντας όταν είναι αναγκαίο διπλότυπες αποδείξεις που υπογράφονται και από τον Πρόεδρο και ενεργεί τις πληρωμές και τις τυχόν καταθέσεις και αναλήψεις από Τράπεζες. Τηρεί τα λογιστικά βιβλία και στοιχεία και συντάσσει τους Ισολογισμούς και Προϋπολογισμούς που συνυπογράφονται από τα μέλη του Δ.Σ. και υποβάλλονται στη Γ.Σ. για έγκριση. Τον ταμία, σε περίπτωση απουσίας του αναπληρώνει μέλος του Δ.Σ. με απόφασή του.

 

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

 

ΑΡΘΡΟ 20.

Η περιουσία του σωματείου αποτελείται από:

α)  Αγαθά κινητά και ακίνητα

β)  Από ταμιευμένα χρηματικά ποσά

γ)  Οποιοδήποτε άλλο αγαθό, που έχει προέλθει στην κατοχή του με νόμιμο τίτλο

Τα έσοδα του σωματείου είναι τα ακόλουθα:

α)  Από τις ετήσιες εισφορές των μελών

β)  Από τις ενδεχόμενες συνεισφορές που παραχωρούνται από Οργανισμούς ή άτομα

γ)  Από οποιοδήποτε άλλο εισόδημα που παραχωρείται με οποιοδήποτε τίτλο.

 

ΑΡΘΡΟ 21.

Η Οικονομική Διαχείριση γίνεται από 1η Ιανουαρίου μέχρι την 31η Δεκεμβρίου. Για τα οικονομικά αποτελέσματα είναι υπεύθυνο το Δ.Σ.

 

ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

ΑΡΘΡΟ 22.

Η οικονομική και λογιστική επίβλεψη, ανατίθεται στην εξελεγκτική επιτροπή που αποτελείται από τρεις(3)ελεγκτές που εκλέγονται από την Γ.Σ. των μελών του σωματείου, τα καθήκοντά του δε, διαρκούν τρία(3) έτη. Οι ελεγκτές μπορούν να επανεκλεγούν. Μπορούν ακόμη να παίρνουν μέρος στις συνεδριάσεις του Δ.Σ., στις οποίες θα πρέπει να έχουν προσκληθεί και κάθε χρόνο υποβάλλουν προς την Γ.Σ. έγγραφη εισήγηση για την διαχείριση του χρόνου που πέρασε.

 

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ

 

ΑΡΘΡΟ 23.

α)  Όλα τα μέλη είναι υποχρεωμένα να ακολουθούν τους κανονισμούς του παρόντος καταστατικού, τις αποφάσεις της Γ.Σ. και του Δ.Σ. καθώς και τους κανόνες ήθους και αθλητικού ιδεώδους. Το μέλος εκείνο που θα αθετήσει τις υποχρεώσεις του ή με την συμπεριφορά του θα προξενήσει ηθική ή υλική ζημία υπόκειται σε πειθαρχικές κυρώσεις που θα επιβληθούν από της Πειθαρχική Επιτροπή. Αυτή αποτελείται από τρία (3) μέλη και ένα (1)αναπληρωματικό, που εκλέγονται από τη Γ.Σ. των μελών, ανάμεσα από τα μέλη που δεν κατέχουν ήδη την ιδιότητα του Συμβούλου. Οποιαδήποτε απόφαση πειθαρχικού χαρακτήρα, σε βάρος ενός μέλους πρέπει να βγει από την πλειοψηφία και με την παρουσία τριών μελών της Πειθαρχικής Επιτροπής. Σε περίπτωση που ένα μέλος δεν μπορεί να παραβρεθεί σε μια συγκέντρωση θα αντικατασταθεί από το αναπληρωματικό μέλος. Σε περίπτωση παραίτησης ενός μέλους της πειθαρχικής Επιτροπής, θα αντικατασταθεί από το αναπληρωματικό μέλος. Οι καταγγελίες σε βάρος ενός μέλους πρέπει να κατατίθενται γραπτές και υπογεγραμμένες στο Δ.Σ. που θα τις προωθήσει στην Πειθαρχική Επιτροπή η οποία με τη σειρά της θα τους απαγγέλλει κατηγορία με γραπτή και αιτιολογημένη γνωμάτευση αφού πρώτα έχει διαπιστώσει την ενοχή του ενδιαφερόμενου για το παράπτωμα που του αποδίδεται, δίνοντας του μια προθεσμία τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ημερών για να προετοιμάσει την υπεράσπισή του και αφού πρώτα έχει ακούσει τον πρόεδρο του Δ.Σ. Σε περίπτωση σοβαρών παραπτωμάτων, το Δ.Σ. θα μπορεί σαν προειδοποιητικό μέσο, να αποκλείει απευθείας το μέλος από την εξάσκηση των δικαιωμάτων του, σε αναμονή της απόφασης της Πειθαρχικής Επιτροπής στην οποία θα πρέπει να μεταβιβαστεί η καταγγελία και η οποία θα πρέπει να δώσει την οριστική απόφαση. Το Συμβούλιο, προχωρεί στην εκτέλεση των αποφάσεων της Πειθαρχικής Επιτροπής, οι οποίες είναι αμετάκλητες. Τα προβλεπόμενα πειθαρχικά μέτρα που η Πειθαρχική Επιτροπή μπορεί να πάρει σε βάρος ενός μέλους είναι τα ακόλουθα:

Επίπληξη, αποβολή με ανώτερο όριο τριών (3) ετών. Σε περιπτώσεις σοβαρού παραπτώματος που τιμωρείται με αποβολή, η Πειθαρχική Επιτροπή θα μεταβιβάζει την αιτιολογημένη πρόταση για τιμωρία στην Γ.Σ. των μελών του σωματείου, που θα ανακοινώσει την τελική απόφαση.

Οι πειθαρχικές αποφάσεις που παίρνονται από τον Κ.Ο.Ε σε βάρος ενός μέλους που είναι εγγεγραμμένο στο σωματείο θα πρέπει να υιοθετηθούν και από αυτό.

β)  Για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου την πειθαρχική εξουσία για τους προαναφερθέντες λόγους ασκεί η Γενική Συνέλευση, η οποία επιβάλλει ανάλογα με την βαρύτητα του παραπτώματος τις ποινές:

1. Της έκπτωσης από το αξίωμα μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου 2. Της αυστηρής επίπληξης 3. Της οριστικής αποβολής από το Σωματείο και 4. Της προσωρινής ή οριστικής στέρησης του δικαιώματος συμμετοχής του μέλους του Δ.Σ. σε ορισμένες ή όλες τις εκδηλώσεις του Σωματείου.

γ)   Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που εγκρίνει την οριστική διαγραφή, τόσο των απλών μελών όσο και των μελών του Δ.Σ. όπως και αυτή της έκπτωσης από το αξίωμα μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, λαμβάνεται με πλειοψηφία των 2/3 των παρόντων μελών στην Γενική Συνέλευση, που δεν μπορεί να είναι λιγότερα από το 1/5 του συνόλου των ταμειακώς τακτοποιημένων μελών του Σωματίου. Κατά της παραπάνω απόφασης, ο διαγραφής δικαιούται να προσφύγει στα Αρμόδια Δικαστήρια, εφόσον έχει αντιρρήσεις για την νομιμότητα αυτής.

 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ-ΔΙΑΛΥΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

 

 

ΑΡΘΡΟ 24.

Ο όμιλος διαλύεται εάν τα μέλη του μειωθούν σε λιγότερα από δέκα(10).

Για την διάλυση του σωματείου, γίνεται σύγκληση Γ.Σ. με το ειδικό αυτό θέμα και απαιτείται η παρουσία των μισών ταμειακά τακτοποιημένων μελών και πλειοψηφία των τριών τετάρτων(3/4) των παρόντων. Με την ίδια διαδικασία γίνεται και η τροποποίηση του καταστατικού.

 

ΑΡΘΡΟ 25.

Η ιδιότητα του μέλους του Δ.Σ. είναι τιμητική και άμισθη.

 

ΑΡΘΡΟ 26.

Το συμβούλιο μπορεί να αναγνωρίσει στις έδρες των Νομών παραρτήματα μόνο όταν θεωρήσει ότι αυτό θα ήταν χρήσιμο για τους σκοπούς του. Οι κανονισμοί, λειτουργίες και τα όρια κάθε παραρτήματος θα καθορίζονται από τη σχετική απόφαση του Δ.Σ. Το Δ.Σ. έχει πάντα τη δικαιοδοσία να διαλύσει ένα ή περισσότερα παραρτήματα κάθε φορά που το κρίνει σκόπιμο, όπως επίσης μπορεί να διορίζει έναν έκτακτο επίτροπο για την προσωρινή τους διαχείριση. Οι κανονισμοί που διέπουν τη λειτουργία και τους σκοπούς των περιφερειακών παραρτημάτων θα ορισθούν με κανονισμό που θα καταρτίσει το Δ.Σ. και θα εγκρίνει η Γ.Σ.

 

ΑΡΘΡΟ 27.

Για ότι δεν προβλέπει το παρόν Καταστατικό, ρυθμίζεται από τους ισχύοντες Νόμους και τις Γενικές Αρχές του Δικαίου.