ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ   13/3/2010

ΑΡΧΕΙΑ ΚΑΙ ΜΗΤΡΩΑ ΚΟΥΡΤΣΧΑΑΡ

 

ΑΡΘΡΟ 1ο

 

ΜΗΤΡΩΟ ΚΟΥΡΤΣΧΑΑΡ ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΧΕΙ ΕΚΔΟΘΕΙ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Θα τηρείται μητρώο ΚΟΥΡΤΣΧΑΑΡ για όλους τους σκύλους που έχει ζητηθεί και εκδοθεί βιβλιάριο εργασίας. Το μητρώο θα τηρείται με αύξοντα αριθμό ο οποίος θα συμπληρώνεται στην αντίστοιχη θέση, που προβλέπεται στο βιβλιάριο εργασίας. Στο βιβλίο αυτό θα εγγράφονται τα πλήρη στοιχεία τού ή των ιδιοκτητών του σκύλου.

 

ΑΡΘΡΟ 2ο

ΜΗΤΡΩΟ ΚΟΥΡΤΣΧΑΑΡ ΠΟΥ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΘΗΚΑΝ ΣΕ ΑΓΩΝΕΣ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ(C.A.C.T)

Στο μητρώο θα αναγράφεται το όνομα του σκύλου την πρώτη φορά που βαθμολογήθηκε σε Α.Κ.Ι. και θα αφήνεται αρκετός χώρος για να συμπληρωθούν οι μελλοντικές διακρίσεις σε επόμενες διοργανώσεις.

Εκτός από τη βαθμολογία του σκύλου, θα αναφέρονται η ημερομηνία και ο τόπος διεξαγωγής του αγώνα, το θήραμα και ο κριτής.

 

ΑΡΘΡΟ 3ο

ΜΗΤΡΩΟ ΚΟΥΡΤΣΧΑΑΡ ΠΟΥ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΘΗΚΑΝ ΣΕ ΕΚΘΕΣΗ (C.A.C.B.)

Στο μητρώο αυτό θα αναφέρονται οι σκύλοι που βραβεύτηκαν με C.A.C.B. και R.C.A.C.B. σε έκθεση Ελληνικού Πρωταθλήματος σε μια από τις κατηγορίες: Ανοιχτή Αρσενικών, Ανοιχτή Θηλυκών, Εργασίας αρσενικών και Εργασίας Θηλυκών.

Σημείωση: Η συμμετοχή και βράβευση σε Έκθεση Πρωταθλήματος σκύλων για τους οποίους έχει εκδοθεί βιβλιάριο Εργασίας θα αναγράφεται και στο Μητρώο Αποτελεσμάτων Α.Κ.Ι., εφόσον έχουν λάβει τον χαρακτηρισμό Πολύ Καλός και άνω.

 

ΑΡΘΡΟ 4ο

ΑΡΧΕΙΟ Α.Κ.Ι. ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ(C.A.C.T)

Θα τηρείται Αρχείο όλων των Α.Κ.Ι. του Ελληνικού Πρωταθλήματος, που διοργανώνει ο Όμιλος ΚΟΥΡΤΣΧΑΑΡ αλλά και οποιοσδήποτε άλλος Κυνοφιλικός Όμιλος, με συμμετοχή Ηπειρωτικών Φυλών, με ενημερωμένο κατάλογο της βαθμολογίας του αγώνα και σφραγισμένο από τον διοργανωτή όμιλο. Δια μέσου αυτού του αρχείου θα γίνεται και η ενημέρωση του Μητρώου ΚΟΥΡΤΣΧΑΑΡ που βαθμολογήθηκαν σε Α.Κ.Ι.

 

ΑΡΘΡΟ 5ο

ΑΡΧΕΙΟ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ(C.A.C.B)

Θα τηρείται Αρχείο με τα αποτελέσματα των Κατηγοριών που αθλοθετείται C.A.C.B. για κάθε έκθεση του Ελληνικού Πρωταθλήματος που διοργανώνει ο Όμιλος ΚΟΥΡΤΣΧΑΑΡ αλλά και οποιοσδήποτε άλλος Κυνοφιλικός Όμιλος. Στα αποτελέσματα θα αναφέρονται μόνο οι τέσσερις πρώτοι σκύλοι κάθε Κατηγορίας στην οποία αθλοθετείται C.A.C.B. Δια μέσου αυτού του αρχείου θα ενημερώνεται και το Μητρώο ΚΟΥΡΤΣΧΑΑΡ που βαθμολογήθηκαν σε Έκθεση.

 

ΚΛΙΜΑΚΑ ΑΞΙΩΝ

ΑΡΘΡΟ 1ο

ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΦΥΛΗΣ A.K.I.

Για κάθε ημερολογιακό έτος (από 1/1 έως 31/12) θα γίνεται άθροιση των αποτελεσμάτων σε Α.Κ.Ι. για κάθε σκύλο. Ο σκύλος που έχει το καλύτερο συνολικό αποτέλεσμα θα ανακυρύσσεται ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΦΥΛΗΣ. Ο τίτλος αυτός δεν αποτελεί επίσημο τίτλο, αλλά αποδίδεται από τον Όμιλο ΚΟΥΡΤΣΧΑΑΡ για την επιβράβευση των κόπων της χρονιάς που πέρασε και τις ικανότητες του σκύλου, ώστε να τεθεί υπόψη των εκτροφέων.

Η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων θα είναι η εξής:

 

C.A.C.I.T.        :                                                                           14 βαθμοί

R.C.A.C.I.T.     :                                                                           13 βαθμοί

C.A.C.T.          :                                                                           12 βαθμοί

R.C.A.C.T.       :                                                                           11 βαθμοί

1ος ΕΞΑΙΡΕΤΟΣ:                                                                           10 βαθμοί

2ος ΕΞΑΙΡΕΤΟΣ:                                                                             9 βαθμοί

ΕΞΑΙΡΕΤΟΣ         :                                                                          8 βαθμοί

1ος ΠΟΛΥ ΚΑΛΟΣ:                                                                          6 βαθμοί

ΠΟΛΥ ΚΑΛΟΣ      :                                                                          5 βαθμοί

ΚΑΛΟΣ               :                                                                          4 βαθμοί

 

Η ανωτέρω βαθμολογία είναι για αγώνες σε ήμερο θήραμα.

Σε αγώνες που διεξάγονται σε ζευγάρι η ανωτέρω βαθμολογία πολλαπλασιάζεται επί δύο(2)

π.χ (C.A.C.T. 12*2=24).

Σε αγώνες έρευνας κυνηγίου και πρακτικού κυνηγίου σε άγριο θήραμα ο συντελεστής είναι για ατομικό 2+1 π.χ (C.A.C.T. 12*3=36) για δε αγώνες σε ζευγάρι είναι 2+2 π.χ.(C.A.C.T. 12*4=48).

 

ΑΡΘΡΟ 2ο

Η κλίμακα αξιών είναι η άθροιση των αποτελεσμάτων για όλους τους αγώνες που έλαβε μέρος ένας σκύλος στη διάρκεια της καριέρας του σύμφωνα με την βαθμολογία του προηγούμενου άρθρου.

Αυτή η κλίμακα είναι η εικόνα όλης της αγωνιστικής καριέρας ενός σκύλου και δίνει την ευκαιρία να αξιολογήσει κανείς τους TRIALERS διαχρονικά.

 

ΤΟΠΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ

ΑΡΘΡΟ 1ο

Με σκοπό την ανάπτυξη, καθοδήγηση και προβολή του ΚΟΥΡΤΣΧΑΑΡ σε όλη τη χώρα, ο Όμιλος μπορεί να ορίζει ένα τακτικό του μέλος ως αντιπρόσωπό του σε κάθε Νομό της χώρας.

 

ΑΡΘΡΟ 2ο

Ο τοπικός αντιπρόσωπος πρέπει απαραιτήτως να είναι μόνιμος κάτοικος του νομού στον οποίο αντιπροσωπεύει τον Όμιλο.

 

ΑΡΘΡΟ 3ο

Οι τοπικοί αντιπρόσωποι ορίζονται μετά από ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ. του Ομίλου, η οποία απόφαση επικυρώνεται από την πρώτη Γ.Σ.

 

ΑΡΘΡΟ 4ο

Ο τοπικός αντιπρόσωπος του Ομίλου έχει σαν πρώτιστη υποχρέωσή του την ενθάρρυνση της υπεύθυνης εκτροφής των ΚΟΥΡΤΣΧΑΑΡ στην περιοχή του, σύμφωνα με τις οδηγίες και τις κατευθύνσεις του Ομίλου. Κύριο μέλημά του είναι η διοργάνωση στην περιοχή των κυνοφιλικών εκδηλώσεων για ΚΟΥΡΤΣΧΑΑΡ, τις οποίες θα προγραμματίζει και θα οργανώνει, αφού έχει την σύμφωνη γνώμη του Δ.Σ. του Ομίλου. Οι εκδηλώσεις αυτές θα πραγματοποιούνται υπό την αιγίδα του Ομίλου. Επίσης ο τακτικός αντιπρόσωπος θα προωθεί στην περιοχή το περιοδικό έντυπο, τις τυχόν εκδόσεις βιβλίων του Ομίλου και γενικά οτιδήποτε αντικείμενο προωθεί ο Όμιλος για οικονομική ενίσχυση.

 

ΑΡΘΡΟ 5ο

Ο Όμιλος και το Δ.Σ. είναι υποχρεωμένοι να παράσχουν κάθε βοήθεια στους τοπικούς αντιπροσώπους προκειμένου να φέρουν εις πέρας τις προγραμματισμένες εκδηλώσεις τους, έχοντας σαν στόχο την ανάπτυξη του ενδιαφέροντος και την γνώση γύρω από την φυλή κούρτσχααρ σε κάθε περιοχή της χώρας.

 

ΚΡΙΤΕΣ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ Α.Κ.Ι.

Α. ΓΕΝΙΚΑ

 

ΑΡΘΡΟ 1ο

Ο ρόλος των κριτών είναι κεφαλαιώδεις για την εξέλιξη της εκτροφής. Η κρίση τους κατευθύνει την επιλογή των κατάλληλων για αναπαραγωγή σκύλων και με αυτόν τον τρόπο είναι καθοριστική για την εξέλιξη της φυλής.

 

ΑΡΘΡΟ 2ο

Ο Όμιλος έχει τη δυνατότητα να προτείνει στον Κ.Ο.Ε. να τους αποδώσει την άδεια κριτού

 

ΑΡΘΡΟ 3ο

Υποψήφιος Κριτής Μορφολογίας ή Α.Κ.Ι. μπορεί να είναι οποιοδήποτε τακτικό μέλος του Ομίλου που βρίσκεται σε καλές σχέσεις με τον Όμιλο και του οποίου δεν έχει προσβληθεί η ηθική υπόσταση με τεκμηριωμένη καταγγελία.

 

ΑΡΘΡΟ 4ο

 

Για να προτείνει ο Όμιλος κάποιον υποψήφιο Κριτή στον Κ.Ο.Ε. για την απόκτηση της άδειας Κριτού πρέπει προηγουμένως να υπάρχει ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ. του Ομίλου.

 

ΑΡΘΡΟ 5ο

Το Δ.Σ. του Ομίλου έχει την υποχρέωση να διακόπτει προσωρινά/ οριστικά την εξέλιξη της υποψηφιότητας κάποιου κριτή ο οποίος υπέπεσε σε παράπτωμα και στον οποίο η Πειθαρχική Επιτροπή του Ομίλου επέβαλε οποιαδήποτε ποινή.

 

ΑΡΘΡΟ 6ο

Οι υποψήφιοι Κριτές να παρακολουθούν ανελλιπώς όλες τις κυνοφυλικές εκδηλώσεις (εκθέσεις και Α.Κ.Ι.)όλα τα επιμορφωτικά σεμινάρια του Ομίλου και γενικά η παρουσία τους κρίνεται απαραίτητη για τον εμπλουτισμό των γνώσεων που οφείλουν να αποκτήσουν.

 

ΑΡΘΡΟ 7ο

 

ΚΡΙΤΕΣ Α.Κ.Ι.

Ο Όμιλος έχει ορίσει διαδικασία ανάδειξης κριτών Α.Κ.Ι. Ηπειρωτικών Φυλών.

Το Δ.Σ. θα καθορίζει τον αριθμό των νέων δόκιμων κριτών για Α.Κ.Ι. προκειμένου ο συνολικός αριθμός (επίσημων, δόκιμων κριτών) να κρίνεται αναγκαίος και ικανός ώστε να καλύπτονται οι υποχρεώσεις του ομίλου στη διεξαγωγή Α.Κ.Ι.

 

Υποβολή υποψηφιοτήτων.

Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν αίτηση στον Όμιλο μας με βασική προϋπόθεση να είναι αρωγά ή τακτικά μέλη του Κ.Ο.Ε και του ομίλου μας. Να είναι κάτοχοι αδείας θήρας τουλάχιστον 3 χρόνια, να είναι 25 ετών και άνω και να μην έχει καταδικαστεί για ατιμωτικό αδίκημα( υπεύθυνη δήλωση άρθρου 8 Ν.1599/1986). Το Δ.Σ. κάνει δεκτές ή απορρίπτει τις αιτήσεις υποψηφιότητας σύμφωνα με τα εξής κριτήρια:

1)    Συμμετοχή με σκύλους που οδήγησε ο ίδιος σε Α.Κ.Ι. τουλάχιστον 6 φορές και γενικώς η συχνή παρουσία του ενδιαφερομένου στους μέχρι τώρα αγώνες του ομίλου.

2)    Παλαιότητα μέλους και ενεργή συμμετοχή του στη διοργάνωση των εκδηλώσεων του Ομίλου.

3)    Συμμετοχή στα σεμινάρια με θέμα τους Α.Κ.Ι. που διοργάνωσε ο Όμιλός μας.

4)    Γραπτή έγκριση από τους άλλους ομίλους Ηπειρωτικών Φυλών.

5)    Η μέχρι τώρα συμπεριφορά του υποψηφίου προς τον όμιλο, στους κριτές που τυχόν τον έκριναν και γενικώς στις κυνολογικές εκδηλώσεις όπου συμμετείχε είτε ως διοργανωτής, είτε ως συμμετέχων, είτε ως θεατής.

Το Δ.Σ. κρίνει τελικώς αν ο υποψήφιος διαθέτει τα αντικειμενικά και προσωπικά προσόντα για να προταθεί ως υποψήφιος κριτής.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το Δ.Σ. θα ενημερώσει γραπτώς τον ΚΟΕ για τις υποψηφιότητες που θα κάνει δεκτές.

 

Ανάδειξη υποψηφίων σε δόκιμους κριτές Α.Κ.Ι.

Οι υποψήφιοι που θα γίνουν δεκτοί από το Δ.Σ. θα υποβάλλονται σε προφορική συνέντευξη και σε γραπτή εξέταση από τρεις(3) επίσημους κριτές-εξεταστές οι οποίοι θα ορίζονται  από το Δ.Σ. και οι οποίοι οφείλουν τουλάχιστον δυο μήνες πριν την ημερομηνία της γραπτής εξέτασης  να έχουν καθορίσει στους υποψηφίους τα κείμενα, τα βιβλία και τους κανονισμούς επάνω στους οποίους θα εξεταστούν.

Πέραν από την έντυπη εξεταστέα ύλη, οι εξεταστές θα μπορούν να υποβάλλουν και ερωτήσεις κρίσεως συνοδευόμενες  πιθανώς από σχήματα και επεξηγήσεις από διάφορες πιθανές φάσεις Αγώνων ζητώντας την εξήγηση των υποψηφίων.

Η γραπτή εξέταση θα περιλαμβάνει 20 τουλάχιστον ερωτήσεις για όλες τις Ηπειρωτικές φυλές και οι εξεταστές οφείλουν να βαθμολογήσουν από κοινού τα γραπτά των εξεταζομένων δίνοντας βαθμολογία από 0-20.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την διεξαγωγή της εξέτασης είναι  η παρουσία εκπροσώπου του ΚΟΕ.

Θα λαμβάνονται τα απαραίτητα μέτρα ώστε κατά την εξέταση οι υποψήφιοι να γράφουν σε ίδιες κόλλες με καλυμμένο αδιαφανώς το ονοματεπώνυμό τους. Η διόρθωση και βαθμολόγηση των γραπτών θα γίνεται αμέσως μετά την συμπλήρωση των απαντήσεων από τους υποψηφίους και τα ονοματεπώνυμα των υποψηφίων καθώς και η βαθμολογία θα αποκαλύπτεται από τον εκπρόσωπο του ΚΟΕ παρουσία των υποψηφίων.

Δόκιμοι κριτές θα ονομάζονται εκείνοι που συγκέντρωσαν την μεγαλύτερη βαθμολογία μέχρι να καλυφθούν οι προβλεπόμενες από το Δ.Σ. κενές θέσεις, με μοναδική προϋπόθεση ο υποψήφιος να έχει βαθμολογηθεί τουλάχιστον με 13/20 και άνω. Δόκιμοι που βαθμολογούνται κάτω από 13/20 έχουν δύο ακόμη ευκαιρίες.

Υποψήφιοι που θα βαθμολογηθούν με 13/20 και άνω και δεν θα συμπεριληφθούν στους δόκιμους κριτές λόγω κάλυψης των προβλεπόμενων θέσεων από άλλους με καλύτερη βαθμολογία δεν θα ξαναδίνουν γραπτή εξέταση.

Για την ανάδειξη του δόκιμου κριτή σε επίσημο, θα ακολουθείται η διαδικασία που προβλέπεται στον εσωτερικό κανονισμό του ΚΟΕ (κριτές Α.Κ.Ι. κεφ.9).

Οι υποψήφιοι δεν δικαιούνται να προχωρήσουν στην πρακτική εξέταση εάν δεν έχουν επιτύχει στη γραπτή.

 

Πρακτική εξέταση δόκιμων κριτών Α.Κ.Ι.

Ο Δόκιμος θα πρέπει να συγκεντρώσει από Α.Κ.Ι. Ηπειρωτικών Φυλών 200 βαθμούς σε έρευνα κυνηγιού και 120 βαθμούς σε πρακτικό κυνήγι.

Ο υποψήφιος πρέπει να έχει βαθμολογηθεί τουλάχιστον με 13/20 από οκτώ(8) τουλάχιστον διαφορετικούς κριτές, πρέπει δε να εξετασθεί σε τουλάχιστον τρεις(3) φυλές. Δόκιμος που θα βαθμολογηθεί από τρείς διαφορετικούς κριτές κάτω από 13 απορρίπτεται. Πρέπει να έχει τουλάχιστον τρείς βαθμολογίες από διαφορετικούς κριτές πάνω από 16. Η διαδικασία των πρακτικών εξετάσεων θα πρέπει να ολοκληρώνεται σε δύο χρόνια από την ημερομηνία των γραπτών εξετάσεων, με μικρή παράταση κατόπιν αποφάσεως του Δ.Σ.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΡΙΤΩΝ

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

 

Προσόντα που πρέπει να έχει ο κριτής

 

 1. Γνώση του σκύλου
 2. Γνώση των κανονισμών
 3. Βαθειά αγάπη του αντικειμένου, τόση που να ξεπερνάει τους ανθρώπους και τις σχέσεις τους και να περιορίζεται στον σκύλο και τις ικανότητες του.
 4. Τιμιότητα.
 5. Να έχει παρατηρητικότητα και φωτογραφική μνήμη.
 6. Παιδεία και προσωπικότητα.
 7. Να είναι κυνηγός.
 8. Ιδανικό θα είναι να έχει περάσει από το στάδιο του κυναγωγού ώστε να γνωρίζει τις δυσκολίες και τις αγωνίες του κυναγωγού.

 

Τι πρέπει να έχει γενικά υπόψη του ο κριτής

 

 1. Οι κανονισμοί των αγώνων φτιάχτηκαν για να αποκλείονται οι κακοί σκύλοι και όχι να βαθμολογούνται οι εξαίρετοι.
 2. Κανένα πρόσωπο που τυχαίνει να είναι ιδιοκτήτης του σκύλου ή που τον οδηγεί δεν μπορεί να επηρεάσει την κρίση του κριτή.
 3. Όσες φορές και αν έχει δεί ένα σκύλο δεν πρέπει να επηρεαστεί η συγκεκριμένη κρίση της μέρας από όσα καλά ή κακά του έχει δείξει προηγούμενες φορές.
 4. Στις αποφάσεις του και στις κρίσεις του δεν επηρεάζεται από τι λένε ή τι θα πούν θεατές και οποιοσδήποτε τρίτος.
 5. Οι κρίσεις περιέχουν υποκειμενικότητα και δεν πρέπει να διστάζει, μετά τον αγώνα, με ηρεμία, να τις συζητά με τους αγωνιζόμενους ή τους ενδιαφερόμενους, χωρίς όμως να αισθάνεται ότι απολογείται.
 6. Σκοπός του κριτή και λόγος της παρουσίας του στο τερέν δεν είναι να αποκλείσει έναν σκύλο αλλά να τον βοηθήσει να προβάλλει τις δυνατότητές του. Δεν βρίσκεται στο τερέν για να τιμωρήσει αλλά για να αξιολογήσει.
 7. Η συμπεριφορά του κριτή κατά την διάρκεια μίας κυνοφιλικής εκδήλωσης οφείλει να είναι άψογη και σοβαρή απέναντι σε οποιονδήποτε.
 8. Ο κριτής δεν δείχνει ποτέ κούραση ή βαριεστιμάρα, πριν ή αφού δει έναν σκύλο και δεν εκφράζει κανένα θετικό ή αρνητικό συναίσθημα.
 9. Πρέπει να έχει πάντοτε στο μυαλό του ότι η ιδιότητα του κριτή είναι ο θεμέλιος λίθος της κυνοφιλίας.

10. Η φιλοσοφία και η λογική των κρίσεων για όλα εκείνα που μπορεί να συμβούν στο τερέν και περιγράφονται ή όχι από τον κανονισμό, πηγάζουν από την κυνηγετική εμπειρία, τον τρόπο και τους λόγους της χρήσης του σκύλου φέρμας δηλαδή, την αναζήτηση, την ανεύρεση και την ακριβή υπόδειξη (φέρμα) του θηράματος. Έχοντας αυτά στην συνείδησή του ο κριτής και πράττοντας σαν κυνηγός, θα βάλει τον σκύλο κάτω από τις ευνοϊκότερες συνθήκες.

11. Τέλος πρέπει να έχει σαν αρχή ότι η αμφιβολία πρέπει να είναι σε όφελος του σκύλου.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2.

 

Μέσα στο τερέν

 

 1. Πρέπει να είναι απόλυτα συγκεντρωμένος στην έρευνα του σκύλου ή των σκύλων. Δεν πρέπει να του αποσπάνε την προσοχή συζητήσεις με τρίτους ή οτιδήποτε άλλο. Τίποτα δεν μπορεί να φέρει τον κριτή σε πιο δύσκολη θέση από την περίπτωση που θα χάσει την κρίσιμη φάση που μπορεί να λάβει χώρα στο δευτερόλεπτο που δεν πρόσεχε τον σκύλο.
 2. Ανά πάσα στιγμή πρέπει να γνωρίζει από πού ακριβώς πέρασε ο σκύλος. Οποιοδήποτε σημείο αναφοράς στο τερέν (δένδρο, φράχτης κλπ) πρέπει να του εντυπώνεται φωτογραφικά στο μυαλό του και να ξέρει πόσο κοντά πέρασε από αυτά. Αυτό είναι πολύ σημαντικό αφενός για να έχει καθαρή άποψη του πόσο καλά κάλυψε το τερέν ή άφησε μεγάλα άψαχτα μέρη και αφετέρου για να έχει άποψη για το αν όφειλε ο σκύλος ή όχι να έχει εντοπίσει κάποιο θήραμα που σηκώθηκε στο τερέν.
 3. Πρέπει συνεχώς να έχει την αντίληψη της κατεύθυνσης του ανέμου. Μία αλλαγή κατεύθυνσης μπορεί να αλλάξει και τις γραμμές που ερευνά ο σκύλος. Σε μία τέτοια περίπτωση δεν πρέπει να του καταλογιστεί αδικαιολόγητο βάθος έρευνας. Είναι η συνηθισμένη φράση που ακούγεται από τον έμπειρο κριτή «οι σκύλοι πάνε σωστά, έχουν βρει την αλλαγή του αέρα».
 4. Πρέπει πάντα να λαμβάνει υπόψη του τις καιρικές συνθήκες και τις εν γένει εδαφολογικές συνθήκες. Ο τρόπος κίνησης για παράδειγμα είναι συνυφασμένος με το ελαφρύ ή βαρύ έδαφος και ο τρόπος που κρατάει ο σκύλος το κεφάλι είναι σχετικός με την ύπαρξη και την ένταση του αέρα.
 5. Αν ο σκύλος, λόγω του εδάφους, χαθεί από τα μάτια του κριτή, έχει υποχρέωση να τρέξει και να βρεθεί σε τέτοια θέση ώστε να είναι μόνιμα αυτόπτης μάρτυρας κάθε κίνησης ή φάσης.
 6. Στη φέρμα του σκύλου ο κριτής πρέπει να τρέξει και να βρεθεί σε τέτοια απόσταση ώστε να έχει αντίληψη του χώρου και της απόστασης αλλά και της γωνίας που θα σηκωθεί το θήραμα από το σημείο που φερμάρει το σκυλί.
 7. Κρίνοντας το ζευγάρι πρέπει να παρατηρεί και να λαμβάνει υπόψη την πιθανή κυριαρχία του ενός σκύλου στη διαδρομή του άλλου. Ο κυρίαρχος σκύλος είναι ζητούμενο στην εκτροφή.
 8. Τέλος πρέπει να παίρνει καλές σημειώσεις όχι μόνο των σκύλων που μπήκαν στην βαθμολογία. Όταν κάποιος ζητήσει το βράδυ από τον κριτή να του πει δύο λόγια για τον σκύλο του θα πρέπει να είναι έτοιμος να απαντήσει αφού συμβουλευτεί το μπλοκάκι του.

 

Τι εξετάζουμε στους αγώνες

 

 1. Φυσικά προσόντα
 2. Εκπαίδευση
 3. Έρευνα
 4. Εργασιακό πρότυπο
 5. Η αντοχή δεν εξετάζεται αλλά η ένδειξη κόπωσης τιμωρείται αυστηρά

 

Στοιχεία που θα αξιολογηθούν

 

Α) Φυσικά προσόντα

1. Κυνηγητικό πάθος

2. Ενέργεια. Διάθεση να καλύψει όσο γίνεται περισσότερο έδαφος

3. Οσφρητική ικανότητα. Αυτό είναι κάτι σχετικό και όχι απόλυτο. Αξιολογείται μόνο συγκριτικά δηλαδή την ίδια μέρα με τις ίδιες συνθήκες ποιος σκύλος θα δείξει μεγαλύτερες ικανότητες οσφρητικές.

4. Εξυπνάδα, πρωτοβουλία

Β) Εκπαίδευση

Ο σκύλος είναι 50% κληρονομικότητα και 50% εκπαίδευση. Η παρουσία του λοιπόν στο τερέν έχει άμεση σχέση με τον τρόπο κα την ποιότητα που έχει εκπαιδευτεί. Πολύ μεγάλο ρόλο παίζει και ο κυναγωγός του που τον οδηγεί στον αγώνα. Ο ρόλος του είναι καταλυτικός. Έχει τη θέση του στρατηγού. Πρέπει να «βλέπει» το τερέν, τον άλλο σκύλο, τις συνθήκες γενικότερα και να οδηγεί τον σκύλο ανάλογα. Αυτός μπορεί να είναι το ίδιο πρόσωπο με τον εκπαιδευτή ή άλλος. Ένα λάθος του κυναγωγού μπορεί να καταστρέψει μία καλή διαδρομή σκύλου.

Γ) Έρευνα

Με στόχο και μοναδικό κίνητρο την ανεύρεση του θηράματος, χρησιμοποιώντας όλα τα φυσικά προσόντα, ο σκύλος οφείλει να εργάζεται με τέτοια κυνηγετική μέθοδο, ικανή να εξερευνήσει το συγκεκριμένο τερέν με τις συγκεκριμένες συνθήκες ανέμου ώστε να εντοπίσει γρηγορότερα και ακριβέστερα το αναζητούμενο θήραμα.

Πιο συγκεκριμένα για την έρευνα πρέπει να πούμε:

1. Η έρευνα στο επίπεδο του αγώνα και ανάλογα με τον τύπο της φυλής

Αποστάσεις πλάτους και βάθους.

Ενέργεια

Ρυθμός

2. Έρευνα σαν έκφραση του κυνηγετικού πάθους

Συνέχεια

Ένταση

3. Η ποιότητα της έρευνας

«Πού» είναι το θήραμα (μέθοδος, αίσθηση του χώρου)

Γνώση του συγκεκριμένου θηράματος (ειδικότητα)

Πώς φτάνει στο θήραμα (κυνηγετικά κλάση, μέγιστη φυσική αρετή)

4. Επαφή με τον κυναγωγό αλλά και πρωτοβουλία

1+2+3+4=Αποτελεσματικότητα της έρευνας, δηλαδή από εκεί που πέρασε ο σκύλος δεν μας άφησε

καμία αμφιβολία ότι έμειναν πουλιά πίσω.

Δ) Εργασιακό πρότυπο. Το εργασιακό πρότυπο ταυτοποιεί την φυλή στην οποία ανήκει και

περιλαμβάνει:

Τρόπο κίνησης. Σε κάθε περίπτωση και σε κάθε φυλή ο τρόπος που κινείται ο σκύλος πρέπει να είναι

αρμονικός, κομψός, ελεύθερος και εύκολος. Η κατασκευή του σώματος είναι αυτή που διευκολύνει ή

περιορίζει την σωστή κίνηση.

Τυπικότητα. Εδώ υπεισέρχονται οι διαφορές από φυλή σε φυλή. Το στυλ της κάθε φυλής εκφράζεται

από τον σκύλο στην κίνηση, στον τρόπο που ανεβάζει τις αναθυμιάσεις, στην φέρμα και στο

ποντάρισμα. Το στυλ όμως απαιτεί και κατασκευή σώματος αλλά και ψυχισμό αντίστοιχο της φυλής.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

 

Προετοιμασία για μια σωστή ανάλυση αποτελεσμάτων

 

Σημειώσεις στο καρνέ.

Α) Τρόπος κίνησης

Ποιότητα καλπασμού(ενεργητικός, αργός, βαρύς, εναλλασσόμενος με τρότ, κλπ)

Στυλ καλπασμού(ενεργητικός καλπασμός, τυπικός της φυλής του, ψηλά από το έδαφος ή καλπασμός

ελαστικός ξυραφιστός, χαμηλά στο έδαφος κλπ)

Τρόπος που φέρει το κεφάλι (εξαίρετος, πολύ καλός, καλός)

Β) Κυνηγητική μέθοδος και δράση.

1. Έρευνα με κυνηγετικό πάθος, ένταση, διάρκεια, εξυπνάδα, γνώση του τερέν και του θηράματος, με πρωτοβουλία, με συνέχεια, με ρυθμό, ισορροπημένη σε πλάτος και βάθος δηλαδή, σωστή κάλυψη του τερέν πάντα στο επίπεδο του αγώνα.

2. Έρευνα βασισμένη πάντα στον αέρα. Ο σκύλος που θα βάλει τον αέρα στην πλάτη του δείχνει ότι δεν δίνει την πρέπουσα σημασία στον αέρα.

3. Σε σχέση με τον κυναγωγό. Διακριτική οδήγηση χωρίς συνεχείς παραινέσεις, διορθώσεις και επεμβάσεις.

Γ) Πόντος – επαφή με το θήραμα.

Φωτογραφική περιγραφή του πόντου ή οποιασδήποτε επαφής με το θήραμα.

Η περιγραφή θα πρέπει να έχει δύο σκέλη. α) περιγραφή από την οπτική του εργασιακού προτύπου β) τεχνική περιγραφή(πόντος ξαφνικός, με ανέβασμα, δύσκολος κλπ)

Δ) Περιγραφή της ακινησίας στο ξεπέταγμα και στον πυροβολισμό

Περιγραφή του απόρτ, όπου απαιτείται.

 

Ανάλυση αποτελεσμάτων

Στην ανάλυση που θα κάνει ο κριτής καλείται να δώσει στον ακροατή μια πλήρη εικόνα της διαδρομής. Πρέπει να αναφερθεί στον τρόπο που κινήθηκε ο σκύλος σε σχέση με τα πρότυπα της φυλής του, στον τρόπο που πήρε τον πόντο, στις κλιματολογικές και εδαφολογικές συνθήκες γενικότερα αλλά και ειδικότερα κατά την διαδρομή του σκύλου που μπήκε στην βαθμολογία και του οποίου αναλύει την διαδρομή. Θα πρέπει να εξηγήσει γιατί ο σκύλος κατατάχτηκε σε αυτήν την θέση σε σχέση με τους άλλους σκύλους που πιθανώς έχουν μπει στην βαθμολογία. Ο τρόπος που θα κάνει ο κριτής την ανάλυσή του πρέπει να βασίζεται στην ορολογία που συνηθίζεται να χρησιμοποιείται και να προσπαθεί να μην ξεφεύγει από αυτήν. Δεν καλείται δηλαδή να κάνει έκθεση ιδεών ή να διανθήσει την ανάλυσή του με λογοτεχνικούς όρους. Θα πρέπει τέλος να έχει υπόψη του ότι τρόπος με τον οποίο θα χαρακτηρίζει κάποια στοιχεία του σκύλου είναι κυριολεκτικός και ορίζει το επίπεδο που έχει αξιολογηθεί αυτός ο σκύλος. Για παράδειγμα, όταν πει «πολύ καλός ο τρόπος που κρατούσε το κεφάλι» εννοεί πολύ καλός και όχι εξαίρετος.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

 

Στοιχεία του αγώνα

 

Ο πόντος

Ο πόντος είναι πολύ ουσιαστικό στοιχείο της διαδρομής. Η αξία του πόντου εξαρτάται από την αντίληψη της αναθυμίασης πριν την φέρμα (συνήθως εκδηλώνεται με ανέβασμα) και ακολούθως την βεβαιότητα και την ακρίβεια με την οποία θα ποντάρει μετά την φέρμα και πάντα με εντολή του κυναγωγού. Μεγαλύτερη σημασία έχει η ποιότητα του πόντου από τον αριθμό των πόντων.

Είναι σημαντικό να υπάρχει απόλυτη ακινητοποίηση – χωρίς την επέμβαση του κυναγωγού – πριν το πέταγμα του θηράματος για να θεωρηθεί φέρμα και κατ’ επέκταση πόντος. Ο μικρός πόντος συνίσταται στην ακινητοποίηση μεν του σκύλου πριν το σήκωμα του θηράματος αλλά όταν ο χρόνος από την ακινητοποίηση μέχρι το ξεπέταγμα είναι πολύ μικρός. Ο λόγος είναι ότι ο σκύλος δεν είχε αντιληφθεί την αναθυμίαση έγκαιρα ή ότι πλησίασε πολύ το θήραμα χωρίς να μπορέσει να το μπλοκάρει.

Προσοχή, ένα ανέβασμα αναθυμίασης που σταματιέται με εντολή του κυναγωγού σε καμία περίπτωση δεν θεωρείται φέρμα.

Το ποντάρισμα

1. Το ποντάρισμα είναι ένα ιδιαίτερο στοιχείο που χρειάζεται ανάλυση.

2. Ποντάρισμα είναι η επιφυλακτική προσέγγιση του θηράματος, μετά από φέρμα και με εντολή του κυναγωγού.

3. Ποντάρισμα που γίνεται χωρίς την εντολή του κυναγωγού, που καταλήγει σε ξεπέταγμα του θηράματος είναι σφάλμα αποκλεισμού.

4. Ποντάρισμα χωρίς εντολή του κυναγωγού που καταλήγει σε νέα φέρμα είναι αρετή και ένδειξη κυριαρχίας και «εξουσιασμού» του σκύλου πάνω στο θήραμα. Ονομάζεται φέρμα σε δυο χρόνους.

5. Σε εντολή του κυναγωγού, ο σκύλος οφείλει να ποντάρει μέχρι να σηκωθεί το θήραμα. Άρνηση πονταρίσματος αποτελεί σφάλμα αποκλεισμού. Φυσικά με το ξεσήκωμα του θηράματος ο σκύλος σταματάει το ποντάρισμα και κινητοποιείται.

6. η απόσταση του πονταρίσματος δεν αξιολογείται με το μήκος της αλλά με την βεβαιότητα, την αποφασιστικότητα, την ακρίβεια και την ευκολία με την οποία πραγματοποιείται.

7. Η βασική διαφορά πονταρίσματος και ανεβάσματος σε αναθυμίαση είναι ότι το πρώτο γίνεται μετά από φέρμα ενά το δεύτερο μπορεί να έχει σαν κατάληξη την φέρμα και εκδηλώνεται σαν αλλαγή κατεύθυνσης της έρευνας του σκύλου μετά την αντίληψη αναθυμίασης.

Πιο συγκεκριμένα:

Ανέβασμα της αναθυμίασης είναι το σύνολο των κινήσεων του σκύλου που επιτρέπουν να πλησιάσει όσο γίνεται πιο κοντά το θήραμα και να το φερμάρει με ακρίβεια, δείχνοντας «σώμα».

Το ανέβασμα της αναθυμίασης, η εκφραστικότητα στη φέρμα και το ποντάρισμα αποτελούν την ουσία του πόντου και πρέπει να εκτελούνται σύμφωνα με εργασιακό πρότυπο γιατί αποτελούν σημαντικότερο στοιχείο της διαδρομής. Ο πόντος ολοκληρώνεται με την ακινησία στο ξεπέταγμα και τον πυροβολισμό (πόντος χωρίς πυροβολισμό δεν δίδεται) και στο απόρτ όπου απαιτείται.

 

Πως μπορεί να καταλήξει το ανέβασμα της αναθυμίασης.

Αυτό είναι πολύ σημαντικό θέμα διότι μπορεί να οδηγήσει από το CAC στον αποκλεισμό.

 1. Σε φέρμα = Απόλυτη ακινητοποίηση, χωρίς εντολή, πριν το πέταγμα του θηράματος που πραγματοποιείται σε ωφέλιμη απόσταση.
 2. Σε μια εξαίρετη ένδειξη: όπως προηγουμένως μόνο που το θήραμα πετάγεται σε απόσταση μεγαλύτερη του βεληνεκούς του όπλου(προσοχή στην εκτίμηση της απόστασης)
 3. Σε θηραματοφοβία
 4. Σε ξεσήκωμα του θηράματος. Το ανέβασμα οδηγεί τον σκύλο τόσο κοντά στο θήραμα που το υποχρεώνει να σηκωθεί.
 5. Σε συνέχεια της έρευνας. Ο σκύλος αντιλαμβάνεται ότι το θήραμα έχει φύγει και συνεχίζει την έρευνά του. Αυτό είναι έλεγχος της ζεστής θέσης.
 6. Χαμένη ευκαιρία. Για διάφορους λόγους(ατυχία, καιρικές συνθήκες) ο σκύλος χάνει την συνέχεια της αναθυμίασης και  συνεχίζει την έρευνά του, ενώ λίγο αργότερα πετάγεται το θήραμα. Αυτό αποτελεί μια κατάσταση που είναι λίγο δύσκολο να κριθεί και χρειάζεται να αξιολογηθεί η απόσταση, πάντως συνήθως είναι αποκλεισμός ή σοβαρό λάθος στη διαδρομή.
 7. Μακρινή φέρμα = Ίσως μια εξαίρετη ένδειξη, αλλά πρέπει να αξιολογηθούν οι συνθήκες και η συμπεριφορά του θηράματος την συγκεκριμένη μέρα. Πάντως δεν μπορεί να είναι πλεονέκτημα σε μια διαδρομή.
 8. Λευκή φέρμα

Προσοχή!!

Αν ο κυναγωγός αποφασίσει να δέσει τον σκύλο του ύστερα από κάποιο ποντάρισμα και το θήραμα πεταχτεί σε ωφέλιμη απόσταση, μπορεί να έχουμε:

 • Απόδοση του πόντου εφόσον το θήραμα πεταχτεί πριν δεθεί ο σκύλος.
 • Εξαίρετη ένδειξη, εφόσον το θήραμα πεταχτεί μετά το δέσιμο του σκύλου.(Δέσιμο θεωρείται και η κίνηση του κυναγωγού που θα ακουμπήσει τον σκύλο του διότι ο σκύλος πλέον δεν ενεργεί ελεύθερα). Σε εξαίρετη ένδειξη καταλογίζεται και η περίπτωση που το θήραμα πεταχτεί μέσα σε γωνία 45 μοιρών από την ευθεία που δείχνει η μύτη του σκύλου.

Η συναίνεση 

 • Η συναίνεση είναι ο σεβασμός της φέρμας του συνδιαγωνιζόμενου σκύλου μετά από οπτική επαφή.
 • Η συναίνεση είναι μια ακινητοποίηση η οποία όσο πιο εκφραστική είναι και όσο πιο μακριά από τον σκύλο που φερμάρει πραγματοποιείται, τόσο είναι πιο όμορφη. Το ίδιο όμορφη είναι όμως όταν αρχίζει να εκδηλώνεται από μακριά η διάθεση για ακινητοποίηση και σβήνει κοντά στον σκύλο που φερμάρει. Σε καμία περίπτωση, ο σκύλος που οφείλει να συναινέσει, δεν μπορεί να πάρει για λογαριασμό του την αναθυμίαση. Ο σκύλος που συναινεί κοιτάζει πάντα τον άλλο σκύλο που φερμάρει όποια και αν είναι η απόσταση που τους χωρίζει. Και είναι ακριβώς η κατεύθυνση του βλέμματος που καθορίζει αν ο σκύλος κάνει συναίνεση ή όχι. Αυτό είναι καθοριστικό στοιχείο για να αποφανθούμε ποιος σκύλος φερμάρει και ποιος συναινεί αν τα βρούμε και τα δυο ξαφνικά ακινητοποιημένα.

Συχνά είναι δύσκολο στον κριτή να αποφανθεί αν ο σκύλος αρνήθηκε να συναινέσει. Πρέπει να εκτιμήσει τις δυσκολίες από την βλάστηση, την απόσταση μεταξύ των δύο σκύλων και την θέση τους στο τερέν. Πρέπει με άλλα λόγια να είναι σίγουρος ότι ο ένας σκύλος είδε ή δεν είδε τον άλλο σκύλο στην φέρμα. Οποιαδήποτε αμφιβολία είναι υπέρ του σκύλου, αν ο μπροστινός σκύλος αρχίζει να ποντάρει ή γενικότερα κουνήσει (ακόμα και αν κουνάει την ουρά του) ο άλλος σκύλος δεν οφείλει να συναινέσει.

 

ΑΡΘΡΟ 8ο

ΚΡΙΤΕΣ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑΣ

Το Δ.Σ. του Ομίλου θα προτείνει κριτές οι οποίοι θα ακολουθήσουν το σύστημα ανάδειξης του Κ.Ο.Ε(άρθρο 4ο)

 

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΟΜΙΛΟΥ

 

ΑΡΘΡΟ 1ο

Ο Όμιλος μπορεί να εκδίδει ένα περιοδικό έντυπο για να ενημερώνει κατ’ αρχήν τα μέλη του, αλλά και όλους τους θιασώτες του ΚΟΥΡΤΣΧΑΑΡ για την εξέλιξη και την πρόοδο των φυλών, τα αποτελέσματα και τον προγραμματισμό των εκδηλώσεων (Α.Κ.Ι., Εκθέσεις κ.λ.π) του Ομίλου, αλλά και των άλλων Κυνοφιλικών Ομίλων όπου συμμετέχουν οι φυλές των δεικτών.

 

ΑΡΘΡΟ 2ο

Σκοπός του περιοδικού είναι να ενημερώνει μέσω εξειδικευμένης αρθρογραφίας για όλες τις πτυχές των φυλών που εκπροσωπεί ο Όμιλος. Όπως την Μορφολογία, το εργασιακό Πρότυπο, την ψυχολογία κ.λ.π.

Επίσης το περιοδικό μπορεί να φιλοξενεί στις σελίδες του θέματα κυνηγετικού ενδιαφέροντος, θηραματοπανίδας, κτηνιατρικής αλλά πάντα σε σχέση με ΚΟΥΡΤΣΧΑΑΡ και τα γενικότερα ενδιαφέροντα του Ομίλου.

 

ΑΡΘΡΟ 3ο

Το περιοδικό συντάσσεται από εξαμελή συντακτική επιτροπή η οποία ορίζεται από το Δ.Σ. του Ομίλου και της οποίας η θητεία είναι διετής. Από τα έξι μέλη της Συντακτικής Επιτροπής τουλάχιστον δύο(2) είναι μέλη του Δ.Σ. του Ομίλου.

Τα έξι μέλη της Συντακτικής Επιτροπής πρέπει να καθορίσουν τις αρμοδιότητες μεταξύ τους ως εξής:

α) Υπεύθυνος Σύνταξης

β) Υπεύθυνος Εκτύπωσης

γ) Οικονομικός Υπεύθυνος

δ) Υπεύθυνος Διαφήμισης

ΑΡΘΡΟ 4ο

Η Συντακτική Επιτροπή οφείλει να παρουσιάζει στο Δ.Σ. του Ομίλου ένα ετήσιο οικονομικό πλάνο για το περιοδικό όπου θα περιλαμβάνονται όλα τα έξοδα εκτύπωσης και διανομής του εντύπου καθώς και η κατάσταση των ενδιαφερομένων για διαφήμιση. Ο στόχος είναι πάντα να επιτυγχάνεται η οικονομική αυτοτέλεια της έκδοσης χωρίς να χρειάζεται οικονομική συνδρομή του Ομίλου. Η επιλογή των διαφημιζομένων γίνεται από την Συντακτική Επιτροπή. Παραχωρείται δωρεάν το οπισθόφυλλο του εντύπου στον επίσημο χορηγό του Ομίλου.

Το οικονομικό πλάνο του περιοδικού θα εγκρίνεται από το Δ.Σ. του Ομίλου.

 

ΑΡΘΡΟ 5ο

Το περιοδικό θα δημοσιεύεται σε κάθε τεύχος του Μικρές Αγγελίες, των οποίων η καταχώρηση για τα μέλη του Ομίλου θα είναι δωρεάν.

Οι μικρές αγγελίες μπορούν να αφορούν αναγγελίες ζευγαρώματος ή γεννήσεων όπως και πώληση σκύλων ΚΟΥΡΤΣΧΑΑΡ.

 

ΑΡΘΡΟ 6ο

Σε κάθε τεύχος του περιοδικού θα δημοσιεύονται η Κλίμακα Αξιών κάθε φυλής, τα ονόματα των σκύλων που έγιναν TRIALERS ή Πρωταθλητές καθώς και οι κρίσεις των κριτών για τους πρωτεύσαντες σε Α.Κ.Ι.  ή έκθεση που διοργάνωσε ο Όμιλός μας.

 

ΑΡΘΡΟ 7ο

Το περιοδικό αποτελεί περιουσιακό στοιχείο του Ομίλου. Τυχόν κέρδη από την έκδοσή του περιέρχονται στον Όμιλο.

 

ΑΡΘΡΟ 8ο

Το περιοδικό θα διανέμεται δωρεάν στα μέλη του Ομίλου. Το Δ.Σ. του Ομίλου και η Συντακτική Επιτροπή θα αποφασίζουν για τη διανομή του περιοδικού σε μη μέλη του Ομίλου.

 

ΑΡΘΡΟ 9ο

Τη Νομική ευθύνη όσον αφορά την ύλη του περιοδικού, έχει ο εκάστοτε Πρόεδρος του Δ.Σ. του Ομίλου.

 

ΕΤΗΣΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΡΟΦΗΣ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑΣ C.A.C.-ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ

 

ΑΡΘΡΟ 1ο

Οι πρωταθλητές δεν διεκδικούν C.A.C. παρά μόνο το καλύτερο φυλής. Σκυλιά που έχουν ανακηρυχθεί  πρωταθλητές δεν μπορούν να λάβουν μέρος σε άλλη κατηγορία

ΑΡΘΡΟ 2ο

Ανακηρύσσεται Καλύτερος Φυλής Αρσενικών – Καλύτερος Φυλής Θηλυκών και από τους δύο: ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΕΚΘΕΣΗΣ

ΑΡΘΡΟ 3ο

Σημαντική διάκριση θεωρείται το “ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΚΤΡΟΦΗΣ”. Ο τίτλος αυτός απονέμεται σε ένα σκύλο αρσενικό και σε ένα σκύλο θηλυκό με την υψηλότερη αξιολόγηση από τις κατηγορίες Νέων-Εφήβων-Ανοιχτή εργασίας-Βετεράνων-Πρωταθλητών. Αν υπάρχει σκύλος ελληνικής εκτροφής ανάμεσα σε αυτούς που διεκδικούν το καλύτερο φυλής τότε απονέμεται σε αυτόν.

 

ΑΡΘΡΟ 4ο

ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ

Δικαίωμα Ένστασης έχει οποιοσδήποτε εκθέτης ή θεατής ο οποίος θεωρεί ότι παραβιάζεται ο Εσωτερικός Κανονισμός του Κ.Ο.Ε. – Ο.Κ.Ε. Κάθε Ένσταση πρέπει να στηρίζεται στον Ε.Κ. του Κ.Ο.Ε – Ο.Κ.Ε. και ΟΧΙ ΣΕ ΟΤΙ ΑΦΟΡΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΡΙΤΩΝ, διότι αυτές δεν αναιρούνται από κανέναν. Οι Ενστάσεις πρέπει να διατυπώνονται γραπτώς σε διάστημα δέκα(10) ημερών μετά την εκδήλωση και να συνοδεύονται από χρηματικό ποσό 200 euro, το οποίο θα παραμείνει στον Ο.Κ.Ε. εφόσον, μετά την εκδίκαση της Ένστασης, αυτή θεωρηθεί αβάσιμη. Τις Ενστάσεις εξετάζει το Δ.Σ. του Ο.Κ.Ε.

 

ΑΡΘΡΟ 5ο

ΚΥΠΕΛΛΑ ΣΕ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΡΟΦΗΣ

_______________________________________________

Καλύτερο προκουταβιών

Καλύτερο κουτάβι φυλής

Καλύτερο νέων φυλής αρσενικών – θηλυκών

Στους  πρώτους από τις  κατηγορίες ( εφήβων, ανοιχτής, εργασίας, βετεράνων πρωταθλητών) αρσενικών-

θηλυκών

C.A.C.B. – R.C.A.C.B. αρσενικών- θηλυκών

Καλύτερο φυλής αρσενικών – θηλυκών

Καλύτερο Ελληνικής εκτροφής αρσενικών – θηλυκών

Καλύτερο Ζεύγος

Καλύτερο εκτροφείο

Καλύτερο απογόνων

Καλύτερος έκθεσης

Το Δ.Σ. με απόφασή του και ανάλογα με τα οικονομικά του μπορεί να αποφασίζει για την αύξηση ή την μείωση των κυπέλων. Εκτός των προσφερομένων, από τον Ο.Κ.Ε, κυπέλων, ειδικά κύπελα δύνανται να προσφέρονται από εταιρίες, ιδιώτες κ.λ.π, κατόπιν εγκρίσεως του Δ.Σ. του ομίλου.

 

Αρθρο 6ο

Οι  εκθέτες δεν επιτρέπεται να φέρουν μέσα στον στίβο διακριτικά εκτροφέων σκύλων, ονόματα σκύλων καθώς και πάσης φύσεως εταιριών. Εξαίρεση αποτελεί η «Κατηγορία Εκτροφέων», όπου τα διακριτικά επιτρέπονται.

 

ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΘΝΙΚΗΣ

Αρθρο 1ο

_________________________________________________________

Ο όμιλος θέλοντας να είναι αμερόληπτος ως προς την επιλογή Εθνικής θα εφαρμόσει το ακόλουθο σύστημα:

Οι προτάσεις των κριτών που κρίνουν τους Α.Κ.Ι. με τα προτεινόμενα σκυλιά θα μπαίνουν σε κλειστό φάκελο και θα ανοίγονται στο τέλος των αγώνων την ημέρα της επιλογής. Οι προτάσεις των κριτών θα διαβάζονται από τον πρόεδρο μπροστά στους ενδιαφερομένους χωρίς να ανακοινώνεται τα ονόματα των κριτών. Προτεινόμενοι μπορούν να είναι σκύλοι μεγάλης αξίας που έχουν βαθμολογηθεί κατά προτεραιότητα τουλάχιστον με Εξαίρετος ή Πολύ Καλός ή σκύλοι με πολλές προτάσεις που δεν κατάφεραν  να βαθμολογηθούν. Σε τούτη την περίπτωση θα πρέπει ο σκύλος να εξεταστεί  παρουσία θηράματος από δυο κριτές που θα ορίσει το Δ.Σ. του ομίλου. Ο όμιλος ανάλογα με την οικονομική ευχέρεια που έχει θα καλύπτει ένα μέρος των εξόδων της Εθνικής. Δεν δύναται να είναι μέλος Εθνικής, σκύλος που δεν είναι ελληνικής ιδιοκτησίας με ΒΕΚ τουλάχιστον 12 μήνες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής του Διεθνούς (Παγκόσμιου Πανευρωπαϊκού κ.α.) αγώνα. Καθώς επίσης σκύλος που δεν έλαβε μέρος στο 75% των αγώνων για την επιλογή της εθνικής. Ο ιδιοκτήτης πρέπει να είναι μέλος του ομίλου.

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΚΥΛΩΝ

_________________________________________________________

ΑΡΘΡΟ 1ο

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (Π.Κ.Α.)

_________________________________________________________

Ο όμιλος θέλοντας να  ελέγχει την ποιότητα των κούρτσχααρ ανά την Ελλάδα αλλά και για την βελτίωση της φυλής θα εκδίδει Π.Κ.Α. Οι ελάχιστες απαιτούμενες διακρίσεις είναι ένα ΕΦΥΠ και μορφολογική εξέταση του σκύλου με  “Προτεινόμενος” ή “Μη Προτεινόμενος”. “Μη Προτεινόμενος” για αναπαραγωγή θα είναι ο σκύλος με σοβαρά λάθη αποκλεισμού. Το μέλος του ομίλου που δηλώνει την γέννα στον ΚΟΕ, θα πρέπει να αποστέλλει με fax (2310-773430) ή mail (kurzhaar@otenet.gr) αντίγραφο γέννας στον όμιλο. Ο όμιλος θα εξετάζει τους γονείς και θα στέλνει στον ΚΟΕ βεβαίωση για έκδοση pedigree “ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΧΡΩΜΑΤΟΣ” , εφόσον και οι δύο γονείς έχουν Π.Κ.Α.Με αυτόν τον τρόπο ο όμιλος έχει σαν σκοπό να αποκλείσει από την αναπαραγωγή σκυλιά με σοβαρά προβλήματα μορφολογίας και εργασίας. Θα παρέχει δε υπεύθυνα πληροφορίες μέσω site σε όλους τους ενδιαφερόμενους για την επιλογή κουταβιών (ΚΟΚΚΙΝΑ PEDIGREE) και γεννητόρων.

Οι σκύλοι θα κατατάσσονται ανάλογα με τις βαθμολογίες από 1 εως  7 αστέρων.

 

 

ΑΡΘΡΟ 2ο

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΙ ΣΚΥΛΟΙ

_________________________________________________________

*            (Ένα)      ΕΦΥΠ στον ΟΚΕ και προτεινόμενος μορφολογίας στον ΟΚΕ.

**          (Δύο)      Πολύ Καλός σε ΑΚΙ του ΟΚΕ και τουλάχιστον Πολύ Καλός σε έκθεση του

ΟΚΕ.

***        (Τρία)      Πρωταθλητής Μορφολογίας

****      (Τέσσερα) Εξαίρετος σε ΑΚΙ του ΟΚΕ και Πολύ Καλός σε έκθεση μορφολογίας του ΟΚΕ.

*****    (Πέντε)     Πρωταθλητής ΑΚΙ του ΟΚΕ καθώς και δύο παιδιά του να είναι δύο αστέρων.

******  (Έξι)         Πρωταθλητής ΑΚΙ (έρευνα κυνηγιού ή πρακτικού κυνηγιού), πρωταθλητής

Μορφολογίας, και πιστοποιητικό εξέτασης δυσπλασίας καθώς και δύο παιδιά του να

είναι δύο αστέρων.

*******(Επτά)      Πρωταθλητής εργασίας, πρωταθλητής μορφολογίας, πρωταθλητής

αναπαραγωγός, πιστοποιητικό εξέτασης δυσπλασίας.

 

Οι τίτλοι των σκύλων που ζευγαρώνουν στο εξωτερικό να αναγνωρίζονται, εφόσον ο όμιλος ελέγξει την εγκυρότητα αυτών από τον αρμόδιο φορέα του εξωτερικού.

Σκύλοι που εισάγονται από το εξωτερικό από χώρες της F.C.I. θα αναγνωρίζονται οι διακρίσεις και οι τίτλοι, με την προϋπόθεση να παρουσιαστούν σε μια έκθεση μορφολογίας του Ο.Κ.Ε. και να αξιολογηθούν τουλάχιστον με ΠΟΛΥ ΚΑΛΟΣ, καθώς επίσης σε ένα ΑΚ.Ι. του Ο.Κ.Ε με ΠΟΛΥ ΚΑΛΟΣ.

– Δεν νοείται σκύλος να γίνει πρωταθλητής – προτεινόμενος αν δεν έχει εξεταστεί από τον όμιλο φυλής (ΟΚΕ).

Ο όμιλος θα πρέπει να κάνει πολλούς ΑΚΙ και ειδικές εκθέσεις μορφολογίας στην περιφέρεια για να δώσει τις ίδιες δυνατότητες σε όλους. Από τον όμιλο θα προτείνονται μέσω site, περιοδικών και οποιοδήποτε άλλο τρόπο οι σκύλοι από ** (δυο) αστέρια και πάνω. Θα παροτρύνει σε όλους τους φίλους των κούρτσχααρ να μην αγοράζουν και να μην ζευγαρώνουν με σκυλιά χωρίς Π.Κ.Α.

 

ΤΙΤΛΟΙ

ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΚΥΝΗΓΙΟΥ

_______________________________________________________

Ο τίτλος απονέμεται όταν ο σκύλος έχει συμπληρώσει τα παρακάτω:

a)    Πρωταθλητής κάμπου (σε καμπίσια πέρδικα – άγριο ορτύκι και ήμερο θήραμα)

–      Δύο CACT

–      Ένα Εξαίρετος

–      Το CACT απονέμεται όπου προβλέπεται.

–      Μία από τις ανωτέρω τρείς βαθμολογίες θα πρέπει να είναι στον Ο.Κ.Ε. και σε άγριο θήραμα

b)    Πρωταθλητής βουνού (εκτός καμπίσιας πέρδικας και ορτυκιού) μόνο σε άγριο θήραμα (μπεκάτσα – βουνίσια πέρδικα ).

–      Ένα CACT

–      Ένα Εξαίρετος στον ΟΚΕ

–      Το CACT απονέμεται χωρίς ακινησία.

Πρωταθλητής πρακτικού κυνηγιού ανακηρύσσεται ο σκύλος που έχει τις προϋποθέσεις ή πρωταθλητή κάμπου ή πρωταθλητή βουνού και

–      Ένα Πολύ Καλός σε έκθεση πρωταθλήματος Μορφολογίας CAC  στις κατηγορίες Νέων-Εφήβων-Ανοικτής-Εργασίας-Πρωταθλητών του ΟΚΕ.

Το C.A.C.I.T απονέμεται μόνο με ακινησία

 

ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΥΝΗΓΙΟΥ

_________________________________________________________

Ο τίτλος απονέμεται όταν ο σκύλος έχει συμπληρώσει τα παρακάτω:

–      Δύο CACT

–      Ένα Εξαίρετος στον ΟΚΕ

–      Ένα Πολύ Καλός σε έκθεση πρωταθλήματος Μορφολογίας CAC  στις κατηγορίες Νέων-Εφήβων-Ανοικτής-Εργασίας-Πρωταθλητών του ΟΚΕ.

–   Τα CACT και τα Εξαίρετος μόνο σε άγριο θήραμα.

 

ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

_________________________________________________________

Ο τίτλος απονέμεται όταν ο σκύλος έχει πάρει τον τίτλο του:

–      Πρωταθλητή πρακτικού κυνηγιού και

–      Πρωταθλητή έρευνας κυνηγιού.

Μόνο με ήμερο θήραμα δεν είναι δυνατόν σκύλος να γίνει πρωταθλητής.

ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑΣ

_________________________________________________________

Ο τίτλος απονέμεται όταν ο σκύλος έχει συμπληρώσει τα παρακάτω:

–      Τρία(3) CACB από διαφορετικούς κριτές εκ των οποίων το ένα στον ΚΟΕ ή ΟΚΕ.

–      Ένα(1) Εξαίρετος  στον ΟΚΕ εφόσον το ένα CACB είναι του ΚΟΕ.

–      Ένα(1) Πολύ Καλός σε ΑΚΙ στον ΟΚΕ σε άγριο θήραμα ή δυο (2) Πολύ Καλός σε ήμερο θήραμα. Το DERBY δεν θεωρείται Α.Κ.Ι.

 

ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΟΣ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑΣ

Ο τίτλος απονέμεται σε έναν σκύλο όταν (2) παιδιά του έχουν πάρει τον τίτλο του ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑΣ. Τα δύο παιδιά πρέπει να προέρχονται από διαφορετικές μητέρες ή αντίστοιχα από διαφορετικούς πατέρες.

 

ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΟΣ Α.Κ.Ι

Ο τίτλος απονέμεται σε έναν σκύλο όταν ένα(1) παιδί του πάρει τον τίτλο ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΚΥΝΗΓΙΟΥ και ένα άλλο παιδί του τον τίτλο ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΥΝΗΓΙΟΥ. Τα δύο(2) παιδιά πρέπει να προέρχονται από διαφορετικές μητέρες ή αντίστοιχα από διαφορετικούς πατέρες.

 

ΑΠΟΛΥΤΟΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ

Ο τίτλος απονέμεται σε έναν σκύλο που έχει πάρει τον τίτλο:

α) ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

β) ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑΣ

γ) ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΟΣ Α.Κ.Ι.

δ) ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΟΣ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑΣ

 

ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΜΕΛΩΝ – ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΚΥΛΩΝ

Οι ιδιοκτήτες των σκύλων όταν τα δηλώνουν σε εκθέσεις ή αγώνες, αν για οποιοδήποτε λόγο δεν παρουσιαστούν είναι υποχρεωμένοι να καταβάλλουν το αντίτιμο των συμμετοχών στον Όμιλο.

Ο Όμιλος θα αναβαθμίσει την μηχανογράφησή του και όσοι επιθυμούν να προβάλλονται μέσω του SITE θα πρέπει να καταβάλλουν την ανάλογη συνδρομή σύμφωνα με απόφαση του Δ.Σ.

Μη μέλη του Ομίλου δεν έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν από τον Όμιλο αναγγελίες γεννών, αγγελίες διάθεσης σκύλων, προβολή στους εκτροφείς ή οτιδήποτε άλλο έχει σχέση με την προβολή τους.

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΑΓΩΝΩΝ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΣΚΥΛΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

 

ΣΚΟΠΟΣ

ΑΡΘΡΟ 1ο

Σκοπός των αγώνων Κυνηγετικών Ικανοτήτων (Α.Κ.Ι.) είναι η βελτίωση των σκύλων φέρμας(δείκτες) με την ανάδειξη στο έδαφος των καλύτερων εκπροσώπων φυλής, θέτοντας τους στην προσοχή των εκτροφέων, προκειμένου να τους χρησιμοποιήσουν ως γεννήτορες.

 

ΑΡΘΡΟ 2ο

Ο τίτλος «ΣΚΥΛΟΣ ΑΓΩΝΩΝ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ»(TRIALER) θα απονέμεται όταν μετά την συμμετοχή του σκύλου σε ένα Α.Κ.Ι. Πρωταθλήματος(C.A.C.T.) αυτός χαρακτηριστεί: τουλάχιστον ΠΟΛΥ ΚΑΛΟΣ.

 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ

ΑΡΘΡΟ 3ο

Οι Α.Κ.Ι. δύνανται να διοργανώνονται από τον Κ.Ο.Ε. ή Ομίλους μέλη του Κ.Ο.Ε. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν σκύλοι εγγεγραμμένοι στο Ελληνικό Γενεαλόγιο (Ε.Γ.) του Κ.Ο.Ε.

Η αίτηση διοργάνωσης ενός Α.Κ.Ι. υποβάλλεται στον Κ.Ο.Ε. τουλάχιστον εξήντα(60) ημέρες πριν από την προβλεπόμενη ημερομηνία τέλεσης, υπογράφεται από τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα και αναφέρει οπωσδήποτε τα εξής:

α) Το είδος του αγώνα

β) Την ημερομηνία και τον τόπο διεξαγωγής

γ) Το αντίτιμο συμμετοχής του σκύλου

δ) Τους κριτές

ε) Τον υπεύθυνο της οργάνωσης και τον γραμματέα του αγώνα

στ) Οποιεσδήποτε ειδικές ρυθμίσεις ή όρους τίθενται από τον όμιλο

 

ΑΡΘΡΟ 4ο

Δεκτοί στο γήπεδο γίνονται οι ιδιοκτήτες και οι κυναγωγοί των σκύλων, τα μέλη του διοργανωτή ομίλου, οι καλεσμένοι του και οι εκπρόσωποι του τύπου.

Οι ιδιοκτήτες δύνανται να προπορεύονται των θεατών χωρίς να πλησιάζουν τους κριτές ή να εκδηλώνουν τις εντυπώσεις τους.

 

ΑΡΘΡΟ 5ο

Οι θεατές οφείλουν να συμμορφώνονται στα μέτρα τήρησης της τάξης, να παραμένουν συγκεντρωμένοι, να ακολουθούν ήσυχα χωρίς φωνές και εκδηλώσεις, να μην μπαίνουν σε καλλιεργημένα χωράφια ή στα γήπεδα που θα διατρέξουν οι σκύλοι. Οποιοσδήποτε ενοχλεί τη διεξαγωγή του αγώνα θα αποβάλλεται από τον Υπεύθυνο Διοργάνωσης του Αγώνα.

 

ΑΡΘΡΟ 6ο

Απαγορεύεται η παρουσία στο γήπεδο σκύλων που δεν κρατούνται από τον ιδιοκτήτη τους, σκύλων που δεν συμμετέχουν στον αγώνα ή θηλυκών σκύλων σε περίοδο οίστρου.

Η εκπαίδευση σκύλων στο γήπεδο που θα διεξαχθεί ο αγώνας, απαγορεύεται τέσσερις(4) τουλάχιστον ημέρες πριν τη διεξαγωγή του.

 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ

ΑΡΘΡΟ 7ο

     Καμία δήλωση συμμετοχής δεν θα γίνεται δεκτή μετά την ημερομηνία που έχει ορίσει ο διοργανωτής όμιλος (σφραγίδα ταχυδρομείου).

Ως ημερομηνία υποβολής δηλώσεων συμμετοχής θα πρέπει να ορίζεται το χρονικό διάστημα τουλάχιστον τριών(3) ημερών πριν τη διεξαγωγή του αγώνα.

Δεν θα γίνονται δεκτοί στους αγώνες σκύλοι επιθετικοί, σκύλοι που πάσχουν από μεταδοτική ασθένεια και σκύλοι των οποίων οι ιδιοκτήτες έχουν για οποιοδήποτε λόγο αποβληθεί από τον Κ.Ο.Ε. ή από τον όμιλο μέλος του Κ.Ο.Ε.

Σε περίπτωση αδυναμίας διεξαγωγής του αγώνα, ο διοργανωτής όμιλος διατηρεί το δικαίωμα να μην επιστρέψει το ποσό συμμετοχής δεδομένου ότι θα πρέπει να καλύψει έξοδα που έχει ήδη κάνει για την οργάνωση του αγώνα.

 

ΑΡΘΡΟ 8ο

Οι συμμετοχές δεν θα ισχύουν, εφόσον δεν θα έχει συμπληρωθεί η προβλεπόμενη αίτηση συμμετοχής και δεν θα έχει καταβληθεί το ποσό συμμετοχής, το οποίο ορίζει ο διοργανωτής Όμιλος. Στην αίτηση συμμετοχής πρέπει να αναφέρονται:

α) Το όνομα του σκύλου και ο αριθμός εγγραφής του στο Ελ. Γενεαλόγιο του Κ.Ο.Ε.

β) Ο αριθμός τατουάζ (δερματοστυξίας ή microtcip)

γ) Ο αριθμός βιβλιαρίου Εργασίας, το οποίο είναι απαραίτητο για τη συμμετοχή του σκύλου.

δ) Το όνομα και η διεύθυνση του ιδιοκτήτη

ε) Το όνομα του κυναγωγού

 

ΑΡΘΡΟ 9ο

Το ποσό συμμετοχής είναι δυνατόν να επιστραφεί την ημέρα του αγώνα, μόνο στους ιδιοκτήτες των οποίων οι θηλυκοί σκύλοι βρίσκονται σε περίοδο οίστρου και τους οποίους ο ιδιοκτήτης δύναται να αντικαταστήσει κατόπιν συνεννόησης με τον υπεύθυνο της διοργάνωσης.

 

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΣΚΥΛΩΝ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ

 

ΑΡΘΡΟ 10ο

Η κατανομή των σκύλων στον αγώνα γίνεται από τους διοργανωτές. Η κατανομή των διαδρομών του αγώνα σε ένα Α.Κ.Ι. μπορεί να υπάρχουν περισσότερες από μία διαδρομές, ανάλογα με τον αριθμό συμμετοχών και των Επιτροπών Κριτών που θα τις διευθύνουν, γίνεται με κλήρωση την προηγούμενη του αγώνα, παρουσία τουλάχιστον ενός διαγωνιζομένου.

 

ΕΙΔΗ ΑΓΩΝΩΝ

 

ΑΡΘΡΟ 11ο

     Υπάρχουν δύο(2) είδη αγώνων Κυνηγετικών Ικανοτήτων – Ηπειρωτικών Φυλών:

α)  Πρακτικού κυνηγιού : Ατομικός ή ζεύγη

β)  Έρευνας κυνηγιού    : Ατομικός ή ζεύγη

 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ

 

ΑΡΘΡΟ 12ο

Η Γραμματεία του Αγώνα πρέπει να είναι ανοικτή από το πρωί, τουλάχιστον ενενήντα λεπτά(90’) πριν την προγραμματισμένη έναρξη του αγώνα. Η Γραμματεία οφείλει:

α) Να ανακοινώνει τις τελευταίες διευθετήσεις ή διορθώσεις στο πρόγραμμα

β) Να συμπληρώνει τις βαθμολογίες στα βιβλιάρια Εργασίας των σκύλων και να ανακοινώνει τα

αποτελέσματα

γ) Να συμπληρώνει τον ενημερωμένο κατάλογο με τα αποτελέσματα του Αγώνα, ο οποίος αποστέλλεται

στον Κ.Ο.Ε. και στους Ομίλους Φυλλών – Ομάδος Φυλλών, το αργότερο δέκα πέντα(15) ημέρες μετά την

τέλεση του Αγώνα.

 

ΠΡΟΣΚΛΗΤΗΡΙΟ ΤΩΝ ΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ

 

ΑΡΘΡΟ 13ο

Το προσκλητήριο πρέπει να γίνεται το αργότερο ενενήντα λεπτά(90’) μετά το άνοιγμα της γραμματείας του Αγώνα.

 

ΑΡΘΡΟ 14ο

Όποιος διαγωνιζόμενος δεν απαντήσει «παρών» στο προσκλητήριο θα θεωρείται ως μη συμμετέχων.

 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΣΚΥΛΩΝ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ

 

ΑΡΘΡΟ 15ο

Οι κυναγωγοί με τους σκύλους τους πρέπει να είναι συνεχώς στη διάθεση των κριτών. Εκείνοι που δεν απαντούν στο κάλεσμα του ονόματός τους, θα θεωρούνται εκτός αγώνος.

 

ΑΡΘΡΟ 16ο

Η κλήρωση δεν είναι παρά μόνο μια ένδειξη για τη σειρά με την οποία θα παρουσιαστούν οι σκύλοι, γι’ αυτό οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να είναι πρόθυμοι να τους παρουσιάσουν, όποτε αυτό ζητηθεί από τους Κριτές.

 

ΑΡΘΡΟ 17ο

Οι κυναγωγοί πριν και μετά τον Αγώνα, οφείλουν να παρουσιάζονται στους Κριτές και να συμμορφώνονται στις υποδείξεις τους.

 

ΑΡΘΡΟ 18ο

Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης ο σκύλος δεν πρέπει να φέρει κανενός είδους διορθωτική συσκευή, ή προσομοίωση, ο δε κυναγωγός δεν πρέπει να χρησιμοποιεί κανένα μέσο διόρθωσης από απόσταση.

 

ΑΡΘΡΟ 19ο

Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης ο κυναγωγός οφείλει να χρησιμοποιεί τη σφυρίχτρα του και τις χειρονομίες όσο γίνεται πιο διακριτικά.

 

ΑΡΘΡΟ 20ο

Μετά από μία φέρμα η οποία «σερβίρεται» από τον κυναγωγό, ο τελευταίος οφείλει να δέσει τον σκύλο του και να επιστρέψει στους Κριτές

 

ΑΓΩΝΑΣ

 

ΑΡΘΡΟ 21ο

    Στην αρχή κάθε παρουσίασης και για το χρονικό διάστημα ενός λεπτού, τα λάθη αποκλεισμού που πιθανόν κάνει ο σκύλος, δεν τον αποκλείουν από την συνέχεια εκτός από την κροτοφοβία, θηραματοφοβία, κλαφούνισμα, απώλεια ελέγχου και το συνειδητό ξεσήκωμα του θηράματος. Αντίθετα ο πόντος ή οι πόντοι που τυχόν σημειώσει, υπολογίζονται. Εάν ένας σκύλος πάρει φέρμα στο τέλος του πρώτου λεπτού, αναμένεται το τέλος της ενέργειάς του πριν σημανθεί το τέλος πρώτου λεπτού. Μία ευκαιρία (παρουσία θηράματος) την οποία δεν εκμεταλεύτηκε ο σκύλος κατά την διάρκεια του πρώτου λεπτού, δεν του δίνει το δικαίωμα για επανάκληση εκτός εάν οι κριτές έχουν διαφορετική γνώμη και αυτό συμβαίνει συνήθως μόνο για σκύλους μεγάλης αξίας.

 

ΑΡΘΡΟ 22ο

Σε κάποιο σκύλο που θα κάνει κάποιο λάθος (από ελλιπή εκπαίδευση) μετά από μία φέρμα του, παρουσία θηράματος δύναται να απονεμηθεί, εφόσον είναι σκύλος μεγάλης αξίας, το Πιστοποιητικό Φυσικών Προσόντων (Π.Φ.Π. ή C.Q.N.) Το C.Q.N. δεν είναι βαθμολογία και δεν θεωρείται επιβράβευση αλλά ενθάρρυνση για την τελειοποίηση της εκπαίδευσής του. Σε ένα Α.Κ.Ι. μπορούν να αποδοθούν περισσότερα από ένα C.Q.N.

 

ΑΡΘΡΟ 23ο

Η πρώτη διαδρομή κάθε σκύλου, θα πρέπει να πραγματοποιείται κατά το δυνατόν με ευνοϊκό άνεμο και να διαρκεί δέκα πέντε λεπτά(15’) εκτός εάν ο σκύλος κάνει κάποιο λάθος αποκλεισμού ή η εργασία του είναι εκτός επιπέδου του Αγώνα.

 

ΑΡΘΡΟ 24ο

Σε περίπτωση αλλαγής γηπέδου, ο χρόνος διακόπτεται. Στην αλλαγή γηπέδου το ξεσήκωμα θηράματος στο πρώτο πέρασμα(λασέ) με ευνοϊκό άνεμο, δεξιά και αριστερά, δεν υπολογίζεται για λάθος, εκτός εάν ο σκύλος ξεσηκώσει συνειδητά το θήραμα, οπότε αποκλείεται του αγώνα.

 

ΑΡΘΡΟ 25ο

Όταν ο κριτής σημάνει το τέλος της διαδρομής ενός σκύλου και μέχρι ο σκύλος να επιστρέψει στον κυναγωγό του και να δεθεί, υπολογίζονται και οι πόντοι και τα ενδεχόμενα λάθη. Όταν ο σκύλος είναι εκτός ελέγχου του κυναγωγού υπάρχει λάθος το οποίο δεν επιτρέπει βαθμολόγηση υψηλότερη του Π.Φ.Π. (C.Q.N.) και αυτό μόνο εφόσον η διαδρομή του σκύλου ήταν μεγάλης αξίας.

 

ΑΡΘΡΟ 26ο

Ο Κριτής οφείλει όσο αυτό είναι δυνατό, να θέτει τις ίδιες συνθήκες εργασίας σε όλους τους διαγωνιζόμενους σκύλους.

 

ΑΡΘΡΟ 27ο

Ο κυναγωγός θα πρέπει να πυροβολήσει κατά τη διάρκεια μίας τουλάχιστον φέρμας του σκύλου.

Εάν εκδηλωθεί ο χαρακτηριστικός φόβος (κροτοφοβία) ο σκύλος θα αποκλείεται.

 

ΑΡΘΡΟ 28ο

Ο Κριτής έχει το δικαίωμα να ξανακαλέσει όσες φορές το κρίνει αναγκαίο (επανάκλιση) σκύλους μεγάλης αξίας, οι οποίοι δεν είχαν την ευκαιρία να βρούν θήραμα σε προηγούμενους γύρους. Θα πρέπει όμως να τους σταματά αμέσως μετά τη πρώτη ευκαιρία παρουσία θηράματος.

 

ΑΡΘΡΟ 29ο

Ο Κριτής οφείλει να βασίσει την βαθμολογία του όχι στον αριθμό αλλά στην ποιότητα των πόντων ή του πόντου που θα πάρει κάθε σκύλος. Θα πρέπει να εκτιμήσει το κυνηγετικό πάθος, την εργασιακή εικόνα, τον ιδιαίτερο τρόπο κίνησης κάθε φυλής, την οσφρητική ικανότητα και τον βαθμό εκπαίδευσης.

 

ΑΡΘΡΟ 30ο

ΜΠΑΡΑΖ

Το Μπαράζ γίνεται για την απονομή του C.A.C. της ημέρας μεταξύ ισόβαθμων σκύλων με 1ος Εξαίρετος και προτεινόμενοι για C.A.C. και προερχόμενοι από διαφορετικά τερέν, το δε C.A.C.I.T. απονέμεται μεταξύ σκύλων που τους έχει αποδοθεί το C.A.C. στο τερέν τους.

Κριτήρια του Μπαράζ

α) Το εργασιακό πρότυπο (καλπασμός στα πρότυπα της φυλής)

β) Τοποθέτηση στο τερέν

γ) Τοποθέτηση στον αέρα

δ) Συνεργασία με τον κυναγωγό

Για Α.Κ.Ι. Πρακτικού Κυνηγιού (μπεκάτσα – ορεινή πέρδικα) το μπαράζ να γίνεται στον τόπο που διεξάγεται ο αγώνας εκτός από ακραίες καιρικές συνθήκες.

Το μπαράζ δεν θα κρίνεται από κριτές που τα έχουν προτείνει εκτός εάν δεν υπάρχουν άλλοι κριτές.

 

ΑΡΘΡΟ 31ο

ΣΦΑΛΜΑΤΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ

 1. Συνειδητό ξεσήκωμα θηράματος
 2. Ασυνείδητο ξεσήκωμα θηράματος (κουτούλημα)
 3. Προσπέρασμα θηράματος.(Με το προσπέρασμα νοείται θήραμα που σηκώθηκε με οποιοδήποτε τρόπο από το σημείο που έχει ήδη ερευνήσει ο σκύλος ή από το σημείο που όφειλε να έχει ερευνήσει).
 4. Εκτός ελέγχου.
 5. Τρεις λευκές φέρμες σε διαφορετική κατεύθυνση.
 6. Άρνηση συναίνεσης.
 7. Κροτοφοβία
 8. Θηραματοφοβία
 9. Κλαφούνισμα

10. Ανεπαρκής έρευνα

11. Παρενόχληση και συνεχής παρακολούθηση του άλλου σκύλου

12. Καταδίωξη θηράματος επί μακρόν.(Εξαίρεση αποτελεί η περίπτωση του χαρακτηρισμένου ως εξαίρετου σκύλου ο οποίος θα πάρει το C.Q.N). Στο άρθρο αυτό εμπίπτει η άρνηση ακινησίας στο πέταγμα και στον πυροβολισμό.

13. Άρνηση πονταρίσματος

14. Πτώση ρυθμού

 

ΑΡΘΡΟ 32ο

ΕΞΑΙΡΕΤΗ ΕΝΔΕΙΞΗ

Αν σηκωθούν πουλιά αρκετά μέτρα μπροστά από τη φέρμα (30 έως 40μ) θεωρείται εξαίρετη ένδειξη αλλά ο σκύλος δεν παίρνει τον πόντο. Επίσης δεν παίρνει τον πόντο εάν τα πουλιά σηκωθούν πάνω από 45 μοίρες δεξιά ή αριστερά από την κατεύθυνση που δείχνει με την μύτη του.

 

ΑΡΘΡΟ 33ο

ΛΕΥΚΗ ΦΕΡΜΑ

Λευκή φέρμα θεωρείται η φέρμα στην οποία δεν υπάρχει αλλά ούτε υπήρχε νωρίτερα θήραμα. Αν είναι σε γνώση του κριτή ότι υπήρχε νωρίτερα εκεί θήραμα τότε θεωρείται σωστή ένδειξη και δεν χρεώνεται λευκή. Αν γίνουν δύο ή τρεις λευκές προς την ίδια κατεύθυνση τότε ο σκύλος χρεώνεται μία μόνο λευκή.

Η μία λευκή φέρμα δεν δεσμεύει τον κριτή εάν θέλει να βαθμολογήσει με C.A.C. Οι δύο λευκές φέρμες δεν επιτρέπουν βαθμολόγηση πάνω από πολύ καλός

ΑΡΘΡΟ 34ο

Σκύλος του οποίου η εργασία δεν ανταποκρίνεται στο επίπεδο του αγώνα μέσα στα πρώτα πέντε(5) λεπτά, θα βαθμολογείται ως «ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ». Ένας τέτοιος σκύλος, ακόμη και αν πάρει ένα πόντο, παραμένει «ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ».

 

ΑΡΘΡΟ 35ο

Τη στιγμή που ο σκύλος ανεβαίνει προς μια μυρωδιά και εάν τελικά δείξει πουλιά, δεν χρεώνεται με λάθος εάν σηκωθούν πουλιά απο ένα σημείο διαφορετικό από το σημείο που δείχνει με τη μύτη του, βάσει της αρχής ότι ο σκύλος δεν μπορεί να ελέγχει ταυτόχρονα αναθυμιάσεις που εκπέμπονται από δύο σημεία.

ΑΚΙΝΗΣΙΑ ΣΤΟ ΠΕΤΑΓΜΑ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΠΥΡΟΒΟΛΙΣΜΟ: Επιτρέπεται η στήριξη στην ακινησία με εντολή όχι όμως έντονα. Ο σκύλος που θα ακολουθήσει τα πουλιά για λίγα μέτρα τέσσερα(4) έως πέντε(5) θα υποστεί απώλεια ενός βαθμού. Στην περίπτωση που θα κυνηγήσει τα πουλιά επί μακρόν και εφόσον είχε εξαίρετη διαδρομή θα πάρει το C.Q.N.

Ο σκύλος έχει το δικαίωμα να πάρει την πρωτοβουλία και να ποντάρει μόνος του δηλαδή πριν προλάβει να τον πλησιάσει ο κυναγωγός του, αλλά παίρνει το ρίσκο του αποκλεισμού εάν τα πουλιά σηκωθούν κατά την διάρκεια του πονταρίσματος.

Σε περίπτωση που ένας σκύλος αρνούμενος να κάνει συναίνεση περάσει μπροστά και φερμάρει, ο κριτής δίνει εντολή να πονταριστεί ο δεύτερος σκύλος εκτός εάν δεν το επιτρέπουν οι συνθήκες.

Εάν ένας σκύλος περάσει μπροστά από έναν άλλο σκύλο ο οποίος βρίσκεται ήδη σε φέρμα και εάν ο κριτής κρίνει ότι δεν όφειλε να συναινέσει τότε ποντάρουμε στον σκύλο που βρίσκεται μπροστά και τον πόντο παίρνουν και οι δύο σκύλοι.

Ο αγώνας μπορεί να διακοπεί λόγω ακραίων καιρικών συνθηκών. Η βαθμολογία προσμετρά και οι διακρίσεις προσμετρούν εφόσον έχουν διαγωνισθεί τουλάχιστον τρία(3) ζεύγη ή έξι(6) σκυλιά.

 

ΑΡΘΡΟ 36ο

ΠΟΝΤΟΣ

Ένας πόντος ξεκινάει με το χαρακτηριστικό ανέβασμα προς την αναθυμίαση, την φέρμα, την επιφυλακτική προσέγγιση(ποντάρισμα) μετά από εντολή του κυναγωγού, τον σεβασμό στο πέταγμα του θηράματος(ακινησία) και τον πυροβολισμό (μέσα στα πλαίσια των κανονισμών κάθε είδους Αγώνα Κυνηγετικών Ικανοτήτων) και τελειώνει με το δέσιμο του σκύλου και την επιστροφή του στους κριτές, εκτός από τους Α.Κ.Ι. Πρακτικού Κυνηγιού όπου απαιτείται η θηραματοφορία για την ολοκλήρωση του πόντου (ΑΠΟΡΤ).

Ο σκύλος οφείλει να ποντάρει με αποφασιστικότητα μπροστά από τον κυναγωγό  και μόνο κατόπιν εντολής του τελευταίου. Οποιαδήποτε στήριξη του σκύλου από τον κυναγωγό, όταν ο σκύλος βρίσκεται μπροστά στο θήραμα, πριν ή κατά την διάρκεια της φέρμας, απαγορεύεται αυστηρά. Οποιαδήποτε στήριξη, δεν θα επιτρέψει την βαθμολόγηση του σκύλου υψηλότερη του ΠΟΛΥ ΚΑΛΟΣ, ανεξαρτήτως της αξίας της διαδρομής του.

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΝΤΟΥ

Η ποιότητα του πόντου εξαρτάται από τον τρόπο που θα αντιδράσει ο σκύλος όταν αντιληφθεί την αναθυμίαση του θηράματος. Ποιοτικά ο πόντος αξιολογείται στο ψηλότερο επίπεδο εάν ο σκύλος αντιδράσει με ανέβασμα στην αναθυμίαση. Μικρότερης αξίας είναι ο πόντος έκπληξης που συμβαίνει όταν ο σκύλος αντιληφθεί το θήραμα σε κοντινή απόσταση με αποτέλεσμα το θήραμα να σηκωθεί αμέσως μετά τη φέρμα. Πολύ μεγάλη σημασία δίνουμε στην έκφραση αλλά και στη στάση του σκύλου που πρέπει να είναι ανάλογη με τις προδιαγραφές της φυλής του. ΚΟΥΡΤΣΧΑΑΡ που θα φερμάρει καθιστός ή ξαπλωτός δεν αποκλείεται, αλλά δεν του επιτρέπει βαθμολόγηση πάνω από το Πολύ Καλός.

 

ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

 

ΑΡΘΡΟ 37ο

Για να βραβευτεί ένας σκύλος (ανακοίνωση του ονόματός του στον πίνακα της βαθμολογίας) θα πρέπει να έχει πραγματοποιήσει υποχρεωτικά μια διαδρομή δεκαπέντε (15) λεπτών που βαθμολογήθηκε τουλάχιστον με «ΚΑΛΟΣ».

 

ΑΡΘΡΟ 38ο

Η ανακοίνωση των βραβευθέντων γίνεται μετά το τέλος του αγώνα.

 

ΑΡΘΡΟ 39ο

Κάθε διαδρομή βαθμολογείται ανάλογα με την αξία της ως εξής:

 1. ΕΞΑΙΡΕΤΟΣ με ή χωρίς απονομή          C.A.C.T.(EXC)
 2. ΕΞΑΙΡΕΤΟΣ με ή χωρίς απονομή       R.C.A.C.T.(EXC)
 3. ΠΟΛΥ ΚΑΛΟΣ                                                (Τ.Β.)
 4. ΚΑΛΟΣ                                                            (Β.)
 5. Πιστοποιητικό Φυσικών Προσώπων – Π.Φ.Π  (C.Q.N.)
 6. ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ                                                  (INS.)
 7. ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ                                              (ELL.)

 

ΑΡΘΡΟ 40ο

Πιστοποιητικό Φυσικών Προσώπων – Π.Φ.Π. (C.Q.N.) δεν απονέμεται παρά μόνο σε διαδρομή που έφτασε έως το τέλος των δεκαπέντε(15) λεπτών με μια τουλάχιστον φέρμα, παρουσία θηράματος, αλλά βεβαρημένη με λάθη εκπαίδευσης.

Το Π.Φ.Π. δεν πρέπει να θεωρείται ως επιβράβευση αλλά ως ενθάρρυνση για την τελειοποίηση της  εκπαίδευσης ενός σκύλου.

Μπορούν να αποδοθούν περισσότερα από ένα Π.Φ.Π. σε έναν Α.Κ.Ι.

 

ΑΡΘΡΟ 42ο

Μετά την ανακοίνωση των βραβευθέντων σκύλων, η γραμματεία του Αγώνα επιστρέφει τα Βιβλιάρια Εργασίας, αφού αυτά έχουν ενημερωθεί και υπογραφεί από τον Κριτή.

 

ΑΡΘΡΟ 43ο

Ο Κ.Ο.Ε. δύναται να αποστέλλει εκπρόσωπό του για την διεξαγωγή ενός Α.Κ.Ι.

 

ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΚΡΙΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΔΙΑΦΟΡΟΥΣ Α.Κ.Ι.

1.  Α.Κ.Ι.  ΖΕΥΓΟΣ:   Απαιτούνται τουλάχιστον δύο(2) κριτές

2.  Α.Κ.Ι.  ΑΤΟΜΙΚΟ: Απαιτείται ένας(1) κριτής

3.  Για την απονομή C.A.C.I.T. απαιτούνται τουλάχιστον δύο(2) κριτές

 

ΑΡΘΡΟ 44ο

Στο έδαφος οι κριτές ενεργούν μόνοι τους, συνοδευμένοι πιθανώς από τον υπεύθυνο της διοργάνωσης. Ο κριτής ενός Α.Κ.Ι. δεν δύναται να παρουσιάσει σκύλο ιδιοκτησίας του στον ίδιο Α.Κ.Ι.

 

ΑΡΘΡΟ 45ο

Αν κάποιος κριτής δεν προσέλθει για να κρίνει, η Οργανωτική Επιτροπή του Αγώνα δύναται να τον αντικαταστήσει με το καταλληλότερο διαθέσιμο άτομο.

 

DERBY ΕΙΔΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

 

Στόχος του αγώνα αυτού είναι η αποκάλυψη των νέων ταλαντούχων σκύλων τα οποία θα αποτελέσουν τη βάση για τη συνέχιση της βελτίωσης των κούρτσχααρ. Στο DERBΥ μπορούν να λάβουν μέρος μόνο σκυλιά των οποίων η ηλικία δεν ξεπερνά τους 24 μήνες στις 31/12 του προηγούμενο έτους και τα οποία είναι Ελληνικής εκτροφής.

Αυτό που αξιολογεί ο κριτής είναι τα φυσικά προσόντα του σκύλου δηλαδή:

 • Τον τρόπο κίνησης και τον τρόπο που φέρει το κεφάλι σύμφωνα με τα πρότυπα της φυλής του.
 • Το πάθος και η ενεργητικότητα.
 • Τον τρόπο που παίρνει τον αέρα.
 • Τη διάθεση να παίρνει τερέν δηλ. το πλάτος της έρευνας.
 • Τον τρόπο που πάει στο θήραμα πάλι σύμφωνα με το πρότυπο της φυλής του.
 • Την οσφρητική του ικανότητα.

 

Δεν ζητείται ακινησία στο πέταγμα και στο πυροβολισμό, σε περίπτωση δε που ένας σκύλος κάνει ακινησία αυτό δεν μετράει στην αξιολόγηση. Επιτρέπεται μέχρι ένα προσπέρασμα και ένα κουτούλημα (ασυνείδητα).

Για να αναδειχθεί ένας σκύλος νικητής του DERBY πρέπει να έχει βαθμολογηθεί με 1ος Εξαίρετος. Σε περίπτωση ισόβαθμων σκύλων τότε γίνεται μπαράζ για την ανάδειξη του νικητή του DERBY τουλάχιστον με δύο κριτές. Σε μπαράζ μεταξύ ισόβαθμων σκύλων με 1ος Εξαίρετος θα απονέμεται ο τίτλος “νικητής DERBY”. Με 1ος Πολύ Καλός ανακηρύσσεται καλύτερο κούρτσχααρ DERBY.

Στην αρχή ή το τέλος του αγώνα θα γίνεται μορφολογική εξέταση των σκύλων αξιολογώντας τους με “Προτεινόμενος” ή “Μη Προτεινόμενος”. Μη Προτεινόμενος θα είναι ο σκύλος που θα παρουσιάζει σοβαρά ελαττώματα αποκλεισμού και δεν είναι δυνατόν να πάρει τον τίτλο “Νικητής DERBY.”

Το DERBY είναι ένας αγώνας.

Σε περίπτωση που το “DERBY” θα γίνει δύο(2) ημέρες ανακηρύσσεται με μπαράζ μεταξύ εξαιρέτων, νικητής πρώτης(1ης) ημέρας και νικητής δεύτερης(2ης) ημέρας. Ο νικητής πρώτης και ο νικητής δεύτερης ημέρας κάνουν μπαράζ και ανακηρύσσεται ο νικητής “DERBY”.

Επίσης θα γίνεται αγώνας με την ονομασία “ΦΙΛΙΠΠΟΣ” για νεαρούς σκύλους ξένης και ελληνικής εκτροφής και ιδιοκτησίας με τους ίδιους κανονισμούς του DERBY και θα απονέμεται ο τίτλος “Νικητής Φίλιππος”.

 

 

       ΕΙΔΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ Α.Κ.Ι. ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΚΥΝΗΓΙΟΥ

 

ΑΡΘΡΟ 1ο

Οι Α.Κ.Ι Πρακτικού Κυνηγιού πρέπει να αναδύουν την ακριβή εικόνα του πρακτικού κυνηγιού, όπως αυτό ασκείται μπροστά σε κάθε θήραμα, πτερωτό ή τριχωτό. Αυτοί οι αγώνες έχουν σκοπό την επιβράβευση των καλύτερων κυνηγετικών σκύλων, δηλαδή εκείνων των ζώων που είναι ικανά να παρουσιάσουν την ακριβή εργασιακή εικόνα της φυλής τους και ιδιαίτερα το κυνηγετικό πάθος, την αποτελεσματικότητα και την ικανότητά τους να δεχτούν μια ουσιαστική εκπαίδευση.

 

ΑΡΘΡΟ 2ο

Οι Α.Κ.Ι Πρακτικού Κυνηγιού, πρέπει να διεξάγονται σε όλα τα εδάφη, αλλά ιδιαίτερα σε στίβους που δίνουν την εικόνα ενός πραγματικού κυνηγότοπου, με εδάφη πετρώδη και βλάστηση με καλλιέργειες αρκετά πυκνή για να κρύβεται το θήραμα. Η επιφάνεια του γηπέδου πρέπει να είναι αρκετά μεγάλη, ώστε οι σκύλοι να μην περάσουν περισσότερες από δύο φορές στο ίδιο γήπεδο, την ίδια ημέρα, εφόσον αυτό είναι εφικτό.

 

ΑΡΘΡΟ 3ο

Το θήραμα μπορεί να είναι άγριο ή εκτροφής.

Εφόσον ο αγώνας διεξάγεται με θήραμα εκτροφής, το θήραμα πρέπει να ελευθερώνεται το πρωί ή το μεσημέρι ή κατά την διάρκεια του αγώνα εφόσον το αποφασίσει ο κριτής πριν την εκκίνηση του πρώτου σκύλου.

 

ΑΡΘΡΟ 4ο

Αν και δεν είναι υποχρεωτικό οι σκύλοι να διαγωνισθούν με ευνοϊκό άνεμο, θα πρέπει να καταβάλλεται προσπάθεια, ώστε όλοι οι σκύλοι να αντιμετωπίζουν τις ίδιες συνθήκες εργασίας.

 

ΑΡΘΡΟ 5ο

Οι Αγώνες αυτοί διεξάγονται Ατομικοί(Σόλο) ή κατά Ζεύγος

 

ΑΡΘΡΟ 6ο

Κάθε σκύλος πρέπει να διατρέξει και να καλύψει το έδαφος, σύμφωνα με τις εργασιακές δυνατότητες της φυλής του.

 

ΑΡΘΡΟ 7ο

Ο τρόπος κίνησης του σκύλου πρέπει να είναι ενεργητικός και έτσι να διατηρείται, λαμβάνοντας υπόψη την φύση του εδάφους και τη βλάστηση.

Ο σκύλος πρέπει να είναι συνεχώς σε επαφή με τον κυναγωγό.

 

ΑΡΘΡΟ 8ο

Η έρευνα πρέπει να ρυθμίζεται ανάλογα με την φύση του εδάφους και το βάθος της βλάστησης, να είναι γρήγορη, έξυπνη, μεθοδική και το πλάτος της ανάλογο του εδάφους και των δυνατοτήτων του σκύλου, παραμένοντας πάντοτε μέσα στα χρήσιμα όρια, δηλαδή κάθε «λασέ» του σκύλου πρέπει να έχει βάθος λιγότερο από το ωφέλιμο βεληνεκές του όπλου.

 

ΑΡΘΡΟ 9ο

Ο σκύλος πρέπει να είναι υπάκουος, να βρίσκεται συνεχώς υπό τον έλεγχο του κυναγωγού, να μην «βαθαίνει» αδικαιολόγητα την έρευνά του, να υποδεικνύει γρήγορα και χωρίς ενδοιασμούς το θήραμα, να παραμένει στη φέρμα έως ότου φθάσει δίπλα του ο κυναγωγός, ο οποίος οφείλει να πλησιάσει χωρίς βιασύνη και ο σκύλος να ποντάρει κατόπιν εντολής του κυναγωγού, εφόσον αυτό είναι αναγκαίο.

 

ΑΡΘΡΟ 10ο

Αν ο αγώνας προβλέπει τουφεκισμό του θηράματος οι σκύλοι πρέπει να «σερβίρονται» από επίσημους σκοπευτές που έχουν ορίσει οι διοργανωτές.

 

ΑΡΘΡΟ 11ο

Όταν η βλάστηση το απαιτεί, ο Κριτής δύναται να ζητήσει, οι σκύλοι να φέρουν κουδουνάκι.

 

ΑΡΘΡΟ 12ο

Η βαθμολογία με το χαρακτηρισμό «ΕΞΑΙΡΕΤΟΣ» σε Αγώνα Πρακτικού Κυνηγιού, δεν θα απονέμεται παρά μόνο στους σκύλους οι οποίοι μετά από φέρμα:

α) Θα σεβαστούν αυθόρμητα ή κατόπιν εντολής του κυναγωγού το πέταγμα του θηράματος και τον πυροβολισμό όπου απαιτείται ακινησία.

β) Θα πραγματοποιήσουν μια διαδρομή δέκα πέντε(15) λεπτών μεγάλης αξίας.

 

ΑΡΘΡΟ 13ο

Η θηραματοφορία (απόρτ) είναι απαραίτητη  και πρέπει να γίνεται σε κάθε αγώνα.

 

 

ΑΡΘΡΟ 14ο

Ο διοργανωτής Όμιλος, οφείλει να αναφέρει στο έντυπο συμμετοχής το θήραμα με το οποίο διεξάγεται ο αγώνας. Το πρωί της ημέρας διεξαγωγής του Αγώνα, ανακοινώνονται τα είδη θηραμάτων που επιτρέπεται να τουφεκιστούν και εκείνα που λαμβάνονται υπόψη στη βαθμολόγηση.

 

 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΑΓΩΝΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΥΝΗΓΙΟΥ

 

ΑΡΘΡΟ 1ο

Ο διοργανωτής Όμιλος πρέπει να ανακοινώνει ότι ο Αγώνας γίνεται μόνο σε πεδινές πέρδικες. Για τη βαθμολόγηση της εργασίας των σκύλων, θα ληφθούν υπόψη οι πόντοι και όχι τα λάθη που σημειώνονται σε άλλο θήραμα εκτός από την περίπτωση κατά την οποία ο σκύλος τρέξει επί μακρόν, πίσω από το θήραμα. Η εργασία του σκύλου όμως, δεν θα βαθμολογηθεί αν αυτός δεν έχει σημειώσει έναν, τουλάχιστον, πόντο σε πεδινή πέρδικα.

 

ΑΡΘΡΟ 2ο

Η Έρευνα Κυνηγιού Α.Κ.Ι δύναται να είναι ατομική ή σε Ζεύγη.

 

ΑΡΘΡΟ 3ο

Στην Έρευνα Κυνηγιού Α.Κ.Ι. η έρευνα πρέπει να είναι εξαιρετικά ενεργητική, έξυπνη και μεθοδική. Για την κανονικότητά της, ο κυναγωγός μπορεί να χρησιμοποιεί σφυρίχτρα( μόνο σε σόλο).

 

ΑΡΘΡΟ 4ο

Το πλάτος της έρευνας είναι σχετικό και ανάλογο με την φύση του εδάφους, τις δυνατότητες κάθε φυλής και τις ικανότητες κάθε σκύλου.

 

ΑΡΘΡΟ 5ο

Ο ελάχιστος απαιτούμενος αριθμός συμμετοχών για διεξαγωγή Α.Κ.Ι έρευνας κυνηγιού είναι έξι(6) σκύλοι. Ο ελάχιστος απαιτούμενος αριθμός ζευγών είναι τρία (3) ζεύγη σκύλων.

 

ΑΡΘΡΟ 6ο

Κατά την διάρκεια της έρευνας Κυνηγιού Α.Κ.Ι. Ζεύγους, οι κριτές προχωρούν με βήμα περιπάτου, χωρίς να είναι υποχρεωμένοι να σταματούν για να περιμένουν κάποιο σκύλο. Οι Κριτές δύνανται να υποβάλλουν κυναγωγό, ο οποίος γίνεται ενοχλητικός με την φωνή ή την σφυρίχτρα του, για σκύλο που συνδιαγωνίζεται με τον δικό του. Η σφυρίχτρα υπερήχων απαγορεύεται. Οι δύο κυναγωγοί, καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδρομής , θα πρέπει να παραμένουν ο ένας δίπλα στον άλλον και πάντοτε να βρίσκονται υπό τον έλεγχο των κριτών. Οι σκύλοι οφείλουν να έχουν μια κανονική έρευνα και κάθε λασέ τους να περνάει λιγότερο από σαράντα(40) μέτρα, μπροστά από τον κυναγωγό. Σε κάθε περίπτωση, ο σκύλος πρέπει να βρίσκεται υπό τον έλεγχο του κυναγωγού και να υπακούει σε αυτόν ανά πάσα στιγμή.

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΕΦΥΠ

ΣΚΟΠΟΙ:

Άρθρο 1:

Ο κανονισμός αυτός έγινε με σκοπό την προώθηση, μέσα στην εκτροφή των ατόμων που έχουν τις ελάχιστες κυνηγετικές ικανότητες, που οφείλει να έχει κάθε σκύλος δείκτης.

Άρθρο 2:

Οι αγώνες που προβλέπονται έχουν σαν σκοπό την εξέταση των κυνηγετικών προσόντων του σκύλου και όχι τον βαθμό της εκπαίδευσής του.

 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ:

Άρθρο 3:

Οι αγώνες αυτοί διοργανώνονται από Ομίλους Φυλών και είναι υπό την πλήρη αρμοδιότητά τους.

Άρθρο 4:

Είναι ανοικτοί για όλους τους σκύλους της φυλής χωρίς όριο ηλικίας εφοδιασμένοι με PEDIGREE ή ΒΕΑ.

 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ:

Άρθρο 5:

Οι κριτές της εξέτασης: Οι σκύλοι μπορούν να εξετάζονται από 1 ή 2 κριτές, επιλεγμένους από το Δ.Σ. του Ομίλου, ανάμεσα στους επίσημους κριτές Α.Κ.Ι. συνοδευόμενους από δόκιμους κριτές Α.Κ.Ι. ή μόνο από δόκιμους κριτές Α.Κ.Ι. οι οποίοι έχουν συμπληρώσει τα 2/3 της βαθμολογίας που απαιτείται για να ονομαστούν επίσημοι κριτές.

Άρθρο 6:

Το τερέν: Ο αγώνας διεξάγεται σε τερέν με επαρκή βλάστηση ώστε να επιτρέπει την κάλυψη του θηράματος, αλλά και να μην δυσκολεύει την κίνηση των σκύλων. Πρέπει να αποφεύγονται τα δύσκολα τερέν.

Άρθρο 7:

Το θήραμα: Για λόγους ευκολίας (μικρού μεγέθους) και λόγω του χαμηλού σχετικά κόστους προτιμώνται τα ορτύκια. Βεβαίως μπορούν να χρησιμοποιηθούν και τα άλλα είδη μικρού θηράματος, όπως πέρδικες και φασιανοί(ήμερο ή άγριο).

Άρθρο 8:

Προετοιμασία του τερέν: Το θήραμα εκτροφής πρέπει να ελευθερώνεται τουλάχιστον ¼ της ώρας πριν την εκκίνηση του αγώνα και όχι παρουσία των κυναγωγών και των σκύλων.

Άρθρο 9:

Διάρκεια: Πέντε(5) με δέκα(10) λεπτά αξιόλογη διαδρομή. Οι κριτές μπορεί να τον ξανακαλέσουν όσες φορές χρειαστεί τον σκύλο μέχρι να βρεθεί παρουσία θηράματος μόνο όταν το Ε.Φ.Υ.Π. γίνεται σε άγριο θήραμα. Δεν υπάρχει επανάκληση στο ήρεμο θήραμα.

Άρθρο 10:

Στο τέλος της διαδρομής και αφού ο κριτής διακρίνει χωρίς αμφιβολία:

1. Κυνηγετικό πάθος στην αναζήτηση θηράματος

2. Καλή συμπεριφορά παρουσία θηράματος

3. Μια ισορροπημένη συμπεριφορά και ειδικά στον πυροβολισμό και εφ’ όσον βεβαίως έχει πάρει πόντο ο σκύλος θα πάρει Ε.Φ.Υ.Π.

Άρθρο 11:

Σκύλος που έλαβε μια φορά το Ε.Φ.Υ.Π. ή έχει μπει στην βαθμολογία ή έχει κριθεί τουλάχιστον με CQN σε Α.Κ.Ι. δεν συμμετέχει σε Ε.Φ.Υ.Π.

Άρθρο 12:

Δεν υπάρχει χαρακτηρισμός (Εξαίρετος, Πολύ Καλός, Καλός). Δεν υπάρχει(1ος, 2ος, 3ος)

 

Η ΕΞΕΤΑΣΗ

Η συμπεριφορά του σκύλου θα αξιολογηθεί σύμφωνα με τρία(3) κριτήρια:

 

 1. 1.    ΤΟ ΕΝΣΤΙΚΤΟ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Ο εξεταστής κρίνει την επιμονή και το πάθος του σκύλου να ψάχνει για θήραμα, χωρίς να δίνει ιδιαίτερη σημασία στη μεθοδικότητα της έρευνας.

 

 1. 2.    ΤΟ ΕΝΣΤΙΚΤΟ ΤΗΣ ΦΕΡΜΑΣ

Ο εντοπισμός του θηράματος: Αν και το ακούσιο ξεσήκωμα δεν αποκλείει τον σκύλο, θεωρείται απαραίτητος ο εντοπισμός ενός τουλάχιστον θηράματος στη διαδρομή. Μια φέρμα χωρίς οπτική επαφή του θηράματος είναι υποχρεωτική.

Τα λάθη της εκπαίδευσης εκτός από το εκούσιο ξεσήκωμα θηράματος δεν λαμβάνονται υπόψη στην αξιολόγηση του σκύλου.

 1. 3.    Η ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ

Σε γενικές γραμμές ο εξεταστής πρέπει να βεβαιωθεί για την ισορροπία του σκύλου ως προς την όλη εικόνα του κατά την διάρκεια της διαδρομής. Ειδικά ο σκύλος δεν πρέπει να δείχνει καμία αντίδραση φόβου στον πυροβολισμό. Στο πέταγμα του θηράματος θα ακούγονται ένας ή περισσότεροι πυροβολισμοί από πιστόλι κροτοφοβίας ή κυνηγετικού όπλου. Στις στιγμές αυτές ο εξεταστής δεν απαιτεί την ακινησία στον πυροβολισμό αλλά καλείται να αξιολογήσει τον βαθμό της κροτοφοβίας του ατόμου. Κάθε αντίδραση φόβου οδηγεί στο συμπέρασμα της αποτυχίας σε αυτό το τρίτο τεστ.

 

ΑΛΛΟΙ ΑΓΩΝΕΣ

1. ΑΓΩΝΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΚΥΝΗΓΙΟΥ ΣΕ ΡΕΖΕΡΒΑ

Αγώνας πρακτικού κυνηγιού σε ρεζέρβα με τουφεκισμό με εργασία απόρτ στο έδαφος και στο νερό. Το C.A.C.T. θα απονέμεται όπου προβλέπεται. Ο αγώνας αυτός θα βοηθήσει τα σκυλιά μας να ετοιμαστούν κατάλληλα για το παγκόσμιο κύπελλο πρακτικού κυνηγιού που γίνεται κάθε χρόνο σε διαφορετική χώρα.

2. ΑΓΩΝΑΣ ΓΙΑ ΘΗΛΥΚΕΣ

Οι αγώνες αυτοί είναι μόνο για θηλυκές σκύλες, για να βοηθηθούν λόγω των λιγότερων συμμετοχών τους.

Μπορεί να είναι αγώνες πρακτικού κυνηγιού και έρευνας κυνηγιού, θα γίνονται την Άνοιξη με τους κανονισμούς  που προβλέπει ο κάθε αγώνας. Το C.A.C.T. θα απονέμεται όπου προβλέπεται.

3. ΑΓΩΝΑΣ “ΚΥΠΕΛΛΟΥΧΟΣ ΟΚΕ”

Γίνεται την άνοιξη κατά προτίμηση Μάρτιο δεν είναι υποχρεωτικό το απόρτ και δεν μπορούν να λάβουν μέρος σκυλιά που αξιολογήθηκαν στην έρευνα κυνηγιού ή είναι πρωταθλητές πρακτικού κυνηγιού. Ο αγώνας είναι πολυήμερος και ανακηρύσσεται Κυπελλούχος ΟΚΕ ο σκύλος που θα έχει την μεγαλύτερη βαθμολογία.